İstanbul Sütlüce - Halıcıoğlu Bölgesi Yerleşim Dokusunun Dönüşümü

Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET
2.549 949

Öz


İstanbul’un Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve çalışmanın konusunu oluşturan Sütlüce ve Halıcıoğlu mahalleleri 5.yüzyıldan günümüze dek uzanan bir yerleşim kültürüne sahiptir. Bölge tarih boyunca her dönemde farklı kimlikler ve misyonlar yüklenmiştir. Erken Osmanlı dönemde padişahların yazlık saraylarının bulunduğu ve halkın sayfiye yeri olarak kullanıldığı bilinen bu bölge, farklı etnik ve dinsel kimliklere kendini açan, hem Müslüman hem gayrimüslim halklarını ve mezarlıklarını kucaklayan, çoğunlukla sakin, kent dışı görülen bir bölge iken, 20. yy. başlarından itibaren sanayi fonksiyonlarının yavaş yavaş sahilde yer aldığı ve Mühendishane-i Berri Hümayun’un burada oluşuyla sanayi-eğitim ağırlıklı bir bölge konumunda olmuştur. Cumhuriyet döneminde kent mezbahasının burada konumlanması bölgeye ayrı bir işlevsel kimlik kazandırmıştır. Bu çalışmada, İstanbul Beyoğlu ilçesi Sütlüce-Halıcıoğlu bölgesinin tarih öncesi dönemden bu yana geçirdiği mekânsal ve toplumsal değişimi ve dönüşümü ele alınmaktadır. Çalışma tarihsel bir perspektiften bölgeye bakmakta ve günümüze geldiğimizde son dönem bölgede yaşanmakta olan ve (olası) yaşanacak kentsel dönüşüm kararlarının da kısa bir yorumunu içermektedir

Anahtar kelimeler


Sütlüce, Halıcıoğlu, Yerleşim Dokusunun Değişimi, Kentsel Dönüşüm

Tam metin:

PDF

Referanslar


Anonim

(2013a).İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi

Envanteri.[online] [Erişim

http://www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr/map/index/code/tarihi-haritalar 05.10.2013]. tarihi: Anonim (2013b). Yahudi Köprüsü: Hasköy. [online] http://www.tas

istanbul.com/index.php/semtleri/haskoey/item/1196-yahudi

%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC) [Erişim Tarih: 07.10.2013]. Anonim (2013c). İstanbul Ermeni Vakıflarının El Konan Mülkleri. [online]

http://www.istanbulermenivakiflari.org/tr/harita. [Erişim Tarih: 10.10.2013].

Anonim (2013d). İSKİ 1997 Haliç Yılı. http://www.veyseleroglu.com.tr/belge/iski_1997.pdf [Erişim Tarih: 11.10.2013].

Anonim (2013e). Tülin Hadi: Sütlüce’nin Yeni Yüzünü Tece Mimarlık Çizecek. http://www.emlakyorumu.com/emlak-haberleri/tulin-hadi-sutlucenin-yeni-yuzunu-tece- mimarlik-cizecek/ [Erişim Tarih: 12.10.2013]. (2013f). Anonim

http://www.beyoglubuyukdonusum.com/sutluce

ornektepe/detay/Haritalar/58/192/0. [Erişim Tarih: 12.10.2013]. Anonim, (2013g). Gayrimenkulde Yeni Trend Sütlüce.

http://www.emlakrotasi.com/2011/09/zoom/gayrimenkulde-yeni-trend-sutluce.html. [Erişim Tarih: 12.10.2013].

Anonim, (2013h). Haliç-Karadeniz Sahra Hattı. http://www.kagithane.bel.tr/projeler/detail/Halic- Karadeniz-Sahra-Hatti/285/1814/0 [Erişim Tarih: 13.10.2013].

Anonim, (2013i). Da Vinci Köprüsü. http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21759392.asp. [Erişim Tarih: 13.10.2013].

Arslan, N. (1992). Gravür ve seyahatnamelerde İstanbul (18.yy sonu ve 19. yy.), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, No.9, İstanbul.

Atasoy, N. (2004). Bahçeler, (içinde) Geçmişten Günümüze Beyoğlu, Cilt 1, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ss.81-106.

Ayvansarai, H. (2001). İstanbul Camileri, (Haz. Ahmet Nezih Gültekin). İstanbul.

Baştürk, A. Basri M. ve Altun, L. (2001). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç Dönüşüm Projeleri, Haliç 2001 Sempozyumu, İSKİ, İstanbul, ss. 36-64.

Çelebi, Evliya, Seyahatname, (İstanbul ve civarına dair), 1. Cilt.

De Amicis, E., (Çev. Sevinç Tezcan Yanar). (2009). İstanbul, Pegasus Yay., İstanbul.

Elhan, S. (2009).Kentsel Bellek Bağlamında sanayi mirasının değerlendirilmesi: İstanbul Haliç Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ FBE, İstanbul.

Erdoğan, M. (1958). Osmanlı Devrinde İstanbul Bahçeleri, Vakıflar Dergisi IV, Ankara.

Eyice, S. (1975). Tarihte Haliç, Haliç Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss.263-307.

Genim, S. M. (2004a). Beyoğlu’nun yerleşim tarihi, (içinde) Geçmişten Günümüze Beyoğlu, Cilt 1, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ss.15-70.

Genim, S. M. (2004b). Saraylar, Kasırlar, Konaklar ve Evler, (içinde) Geçmişten Günümüze Beyoğlu, Cilt 1, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ss.125-150.

Göncüoğlu, S. F. (2004). “Haliç Yahudileri ve Sinagogları”, Dünü ve Bugünü İle Haliç Sempozyum Bildirileri Kitabı, (Derl. S.F. Göncüoğlu), İstanbul, ss. 139-167.

Göncüoğlu, S. F. (2005). Tarihte Hasköy, Hasköy, Sütlüce ve Halıcıoğlu Semtleri Monografisi, İstanbul: Sinpaş Kültür Yayınları

Hovhannesyan, S. S. (1996). (Çev. Elmon Hançer), Payitaht İstanbul'un tarihçesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Hürel, H. (2008). İstanbul’un Alfabetik Öyküsü, İkarus Yayınları, İstanbul Kitaplığı, İstanbul.

İBB 2007-2011 Stratejik Eylem Planı.

Kayra, C. ve Üyepazarcı, E. (1992). İkinci Mahmut’un İstanbul’u: Bostancıbaşı Sicilleri, İBB No.8, İstanbul.

Kılıç, A. ve Yenen, Z. (2001). Haliç için bir planlama modeli önerisi, 2001 Haliç Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 64-77.

Kömürciyan, E. Ç. (1988). İstanbul Tarihi XVII. Asır İstanbul (Çev. Hrand D. Andreasyan), İstanbul.

Köseoğlu, F. G. (2010). Haliçte; Kültür endüstrilerinin yer seçimi, kümelenme eğilimi ve kentsel yenileşme ile kültür endüstrileri arasındaki etkileşim, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ FBE.

Kubilay, A. Y. (2009). İstanbul Haritaları 1422-1922, Denizler Kitabevi, İstanbul.

Özey, R. (1996). 1897’de İstanbul: Ali Cevad, Marmara Coğrafya Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 103- 122.

Temel, A. T. (2009). Gayrımenkul yatırım aracı olarak otel yatırımları: Sütlüce Bölgesinde “Hilton Garden Inn Haliç” Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İTÜ FBE, İstanbul.

Tezcan, S. Durgunoğlu, T. Ersen G. Çubuk, M. Tuğcu, N. Anadol, K. Karabey, H.(1978). Haliç ve Çevresi Düzenleme Çalışması, Mimarlık 78/4, 28-41.

Topbaş, K. (2004). Beyoğlu’nu Okumak (içinde) Geçmişten Günümüze Beyoğlu, Cilt 1, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ss.71-80.

Tutel, E. (2000). Haliç: Dünden bugüne Yedi Tepenin Koynunda Uyuyan Büyülü Cennet, Dünya Yayıncılık, İstanbul.

Yentürk, B. (2012). Sütlüce’den Geçtin mi? Okmeydanı-Hasköy-Halıcıoğlu-Kağıthane, Kitabevi yay., İstanbul.

Yücetürk, E. (2001). Haliç: siluetinin oluşum, değişim süreci, Haliç Belediyeler Birliği, İstanbul.