Tarihi Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nde Geleneksel Yapı Malzemeleri ve Onarım Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Nazım KOÇU
2.431 805

Öz


Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Konya’nın Beyşehir ilçesinde M.1296-99 yılları arasında inşa edilmiştir. Selçuklu dönemi eserlerinden Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nde geleneksel yapı malzemelerinden “taş, tuğla, çini, alçı, ahşap”, malzemenin kullanıldığı görülmüştür. Yapılan araştırmada geleneksel yapı malzemeleri ve onarım çalışmalarının incelenmesi amaçlanmış ve sorunları konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmada birinci bölümde giriş, İkinci bölümde materyal ve yöntem, üçüncü bölümde araştırma bulguları verilmiştir. Bu bölümde yapı ile ilgili bilgiler, Eşrefoğlu Camii’nde geleneksel yapı malzemeleri ve onarımları yerinde incelenmiştir. Eşrefoğlu Camii’nin onarımında işçilik, malzeme ve uygulama hatalarının olduğu tespit edilmiştir. Yapının ve detaylarının fotoğrafları çekilmiş, sorunlar ortaya konmuş ve değerlendirmede bulunulmuştur. Çalışmada kültür ve sanatlarımızın korunması konusunda gerekli önlemlerin alınması gerektiği sonucuna varılmış, tarihi eserlerdeki geleneksel yapı malzemelerinin orjinaline uygun olarak onarılması, ülke turizmine kazandırılması, kalıcılığının sağlanması ve geleceğe güvenle aktarılması ile ilgili önerilerde bulunulmuştur

Anahtar kelimeler


Eşrefoğlu, yapı malzemesi, doğal taş, tuğla, ahşap

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aslanapa, O. (1991). Anadolu’da İlk Türk Mimarisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Sayı:43, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Dülgerler, O. N., Karadayı Yenice, T. (2006). Gaziantep Zincirli Bedesten’in Yapım Tekniği ve Malzeme Kullanımı Açısından Analizi ve Restorasyon Önerileri, 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB. Mimarlar O., s.690-699, İstanbul, Türkiye, 15-17 Kasım.

Dülgerler, O. N., Özyurt, O., Başar, M.E., (1999) Eşrefoğlu Portali Cephe Çizimi, Selçuk Ü. Mimarlık Fak. Öğretim Ü. B. Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii ve Külliyesi, (Erdemir Y.’dan) Beyşehir Vakfı Yayını, s.22, Konya.

Esin, T. (1992), “Konya Çevresindeki Tarihi Eserlerde Doğal Taş Malzemelerinin Bozulma Nedenleri ve Onarımlarında Kullanılacak Uygun Taş Seçimi İçin Bir Çalışma”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Erdemir, Y. (1999). Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Camii ve Külliyesi, s.131, Konya: B. Vakfı Yayınları.

Eyice, S., (1986). Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, İstanbul Ü., E. F., Ankara Ağustos.

Karpuz, H. (2004), Anadolu Selçuklu Mimarisi, Selçuk Ü. Vakfı, Konya: S.Ü. Basımevi.

Koçu, N. (2006). Konya’da Selçuklu Dönemi Yapılarının Duvar Malzemelerinde Su ve Nem Etkisiyle Oluşan Hasarların Araştırılması, 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, Kongre Bildirileri, TMMOB. Mimarlar O., s.372-383, İstanbul, Türkiye, 15-17 Kasım.

Koçu, N. (2010). Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve Çevresindeki Yapıların Onarımında Kullanılan Yapı Malzemelerinde Karşılaşılan Sorunlar, 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB, İTÜ, s.231-241, İstanbul, Türkiye, 3-5 Kasım.

Konyalı, İ.H. (1991). Abideleri ve Kitabeleriyle Beyşehir Tarihi, (Hazırlayan, A. Savran), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Yayınları.

Küçükdağ, Y. Arabacı, C. (1999). Selçuklular ve Konya, İkinci Baskı, Konya, Mikro Yayınları.

Mülayim, S. (1982). Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler, No.503, Birinci Baskı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Savran, A. (1991). Abideleri ve Kitabeleriyle Beyşehir Tarihi, Erzurum: Atatürk Ü.,F.E.F. Yayını.

Şahinoğlu, M. (1977). Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman Olarak Kullanılışı, Türk İslam Kültürü Kaynak Eserler Dizisi 1, s.77, İstanbul: Arpa Ofset.

Yeğen M. R. (2007), 700 yıllık Eşrefoğlu Camii, Yanlış Restorasyon Kurbanı, www.zaman.com.tr, 18 Ağustos.