Konya Tarihi Kent Merkezi İçin Turizm Odaklı Yenileme Stratejileri

M.Serhat YENİCE
2.665 726

Öz


Bu araştırmanın amacı, sosyal, ekonomik ve fiziksel açıdan köhneme sürecine girmiş Konya tarihi kent merkezinin, olası turizm odaklı bir kentsel yenileme sürecine ilişkin sorun ve potansiyellerinin tespit edilmesi ve yenileme stratejilerinin belirlenmesidir. Araştırmada dört aşamalı bir yöntem izlenmiştir. Birincisi, Konya tarihi kent merkezinin sosyal, ekonomik ve fiziki dokusunun saha araştırmasına dayalı olarak ayrıntıda irdelenmesidir. Araştırma yönteminin ikinci aşaması, saha araştırmasında elde edilen bulgulara dayalı olarak SWOT analizinin gerçekleştirilmesidir. Üçüncü aşama ise elde edilen bulgulara dayalı olarak öncelikli kentsel yenileme stratejilerinin belirlenmesidir. Araştırma yönteminin dördüncü aşamasında, analitik hiyerarşi süreci içerisinde ikili karşılaştırma yaklaşımına göre sayısal değerlere dönüştürülen bulgular, öncelik derecelerine göre sınıflandırılmıştır. Araştırma sonucunda Konya tarihi kent merkezinin yenilenmesinde; güçlü yönlerin ağırlık kazandığı, bunu ikinci sırada tehditlerin izlediği tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulguların ve seçilen stratejilerin Konya tarihi kent merkezinde geleceğe dönük olası planlama ve uygulama sürecine katkı koyacağı düşünülmektedir

Anahtar kelimeler


analitik hiyerarşi süreci, koruma, planlama, SWOT, turizm, yenileme

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ashworth, G. J., Tunbridge, j. E. (2000). The Tourist–Historic City: Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City. Oxford: Pergamon Press.

Doratlı, N., Hoşkara, Ş.Ö., Faslı, M. (2004). An Analytical Methodology For Revitalization Strategies in Historic Urban Quarters: A Case Study Of The Walled City Of Nicosia, North Cyprus. Cities 21(4) 329-48.

Drost, A. (1996). Developing Sustainable Tourism For World Heritage Sites, Annals of Tourism Research, 23 (2) 479-84.

Grewcock, D. (2006). Museums of Cities and Urban Futures: New Approaches to Urban Planning and The Opportunities for Museums of Cities, Museum International, 58 (3) 32- 42.

Larkham, P. J. (1996). Conservation and the City. London: Routledge Press.

Ley, D. (1981). Inner city revitalization in Canada: A Vancouver case study. Canadian Geographer 25, 124-148.

Lichfield, D. (1992). Urban Regeneration for the 1990s. London: .London Planning Advisory Committee.

Madgin, R. (2010). Reconceptualising The Historic Urban Environment: Conservation And Regeneration in Castlefield, Manchester, 1960–2009, Planning Perspectives 25(1) 29–48. Determinant Myers, J.H., Alpert M.I. Measurement, Journal of Marketing 32, 13-20. (1968). Buying Attitudes: Meaning and

Nasser, N. (2003). Planning for urban heritage places: reconciling conservation, tourism, and sustainable development, Journal of Planning Literature 17 (4), 467-79.

Orbaşlı, A. (2000). Tourists in Historic Towns: Urban Conservation and Heritage Management, London:Spon Press.

Roberts, P (2000). The Evolution, Definition And Purpose of Urban Regeneration. In Roberts, P and Sykes, H (eds), Urban Regeneration: A Handbook. London: Sage Publications.

Romaya, S., Alden, J., (1994). Urban Regeneration, Urban Design and Torism; The Vision and Reality, Plannig for a Border Europe, VIII. AESOP Congress Proceedings vol. 4, 24-27 Ağustos 1994, s.202-222, İstanbul.

Saaty, T.L., (1980). The Analytic Hierarchy Process, New York: McGraw Hill.

Steinberg, F. (1996). Conservation and Rehabilitation of Urban Heritage in Developing Countries, Habitat International, 20 (3) 463-75.

Tiesdell, S., Oc, T. ve Heath, T. (1996). Revitalizing Historic Urban Quarters, Oxford: Architectural Press.

Yenice, M.S. (2005). Kentsel Planlama Sürecinde Konya Kent Formunun Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Yenice M.S. (2011). Tarihi Kent Merkezlerinde Sürdürülebilir Yenileme İçin Bir Model Önerisi, Konya Örneği. Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.