Aizanoi Antik Kentinin Peyzaj Planlama Kapsamında Korunması ve Turizm Potansiyelinin Arttırılması

Rifat OLGUN, Tahsin YILMAZ
2.427 724

Öz


İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde yaşadıkları döneme ait sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan arkeolojik alanlar, bulunduğu bölge için kültürel ve doğal bir mirastır. Bu alanların gerek gelecek nesillere aktarılması gerekse de insanlığa tanıtılması amacıyla koruma - kullanma ve tanıtım faaliyetlerinin en iyi şekilde planlanması gerekmektedir. Bu araştırmada; Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Aizanoi antik kentinin mevcut potansiyelinin değerlendirilerek günümüz koruma yaklaşımları doğrultusunda koruma - kullanma dengesinin kurulması ve geliştirilmesi, kültür turizmi çerçevesinde alanın sorun ve olanakları saptanarak ileri dönük turizm açısından bir süreklilik oluşturması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Aizanoi arkeolojik sit alanı ve yakın çevresinde gerçekleştirilen etüt çalışması ve literatür araştırmasından elde edilen veriler değerlendirilerek, saptanan sorunlar ve olanaklar ortaya konmuş; alanının özgün niteliğinin korunması, koruma - kullanma dengesinin sağlanması ve sürdürülebilirliği yanı sıra peyzaj tasarımı ve alanda turizm faaliyetlerinin gelişmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir

Anahtar kelimeler


Aizanoi antik kenti, turizm potansiyeli, peyzaj planlama, koruma-kullanma

Tam metin:

PDF

Referanslar


Anonim a (2014). http://tr.wikipedia.org/ (Erişim Tarihi: 10/01/2014).

Anonim b (2014). http://www.cavdarhisarbelediyesi/ (Erişim Tarihi: 09/01/2014).

Anonim c (2014). http://www.kulturvarliklari.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10/01/2014).

Anonim (2012). Kütahya Valiliği 2012 Yılı Faaliyetleri-2013 Yılı Hedefleri.

Anonim (2011). Kütahya İl Çevre Durum Raporu, Kütahya.

Ahunbay, Z. (2004). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 3. basım, İstanbul, 183 s.

Çeken, H. (2008). Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi (C.X,S II), ss. 293-306.

Erdoğan, E. (2006). Perge Arkeolojik Sit Alanı, Peyzaj Özellikleri ve Koruma Sorunları. ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8 (10): 36-47.

Tandoğan, E. (2011). Kütahya - Çavdarhisar Aizanoi Arkeolojik Sit Alanının Peyzaj Mimarlığı ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi,Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara, 127 s.

Serdaroğlu, Ü. (1998). Turizm Planlamasında Doğal, Arkeolojik ve Tarihsel Sit’lerin Kullanım ve Korunmasında Yaklaşımlar. 21. Yüzyılda Sürdürülebilir Turizm Politikaları, I. Uluslararası Turizm Sempozyumu, 16-17 Aralık 1998.

Yücel, C. (2005). Korunacak alanların planlanmasında güncel yaklaşımlar, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (18): 223-235.