Endüstri Yapılarının Dönüşümü Sonucunda Ortaya Çıkan Loft Yapıları ve Estetik

Handan ÖZSIRKINTI KASAP
3.599 1.336

Öz


Bu araştırmanın amacı, kent içerisinde kalmış eski sanayi mekânlarının dönüşüm sürecinde ortaya çıkan Loft yapılarının estetik kaygılar çerçevesinde irdelenmesidir. Bilindiği üzere kent içerisinde kalmış endüstri yapıları; üretim sistem ve teknolojilerinin değişmesi, kenti kirletici unsurları barındırması ve diğer ekonomik nedenlerle terk edilmiştir. Kent içerisinde kalmış bu artıl yapılar, zamanla kent hayatına kazandırılmasına dönük kentsel dönüşüm çalışmalarının konusunu oluşturmuştur. Bu çalışmaların bir ürünü de Loft mekânlar olarak kendini göstermiştir. Araştırmanın materyalini, 19.yy sonlarında ABD’nin özellikle liman bölgelerinde ticari amaçlı üretim ve depolamaya yönelik olarak ortaya çıkan endüstri yapıları oluşturmaktadır. Araştırmada dört aşamalı yöntem izlenmiştir. Birinci aşamada endüstri yapılarının işlevsel dönüşümü ve loft mekânlarının ortaya çıkış süreci incelenmiştir. İkinci aşamada estetik ve mimari estetik kriterler tanımlanarak loft mekân örnekleri üzerinde irdelenmiştir. Üçüncü aşamada, Türkiye’de endüstri kavramının ve sanayi amaçlı yapılanmanın liman bölgelerinde ortaya çıkışı, bu endüstri yapılarının loft mekânlarına dönüşümü ele alınmış ve mimari estetik kriterler dâhilinde incelemiştir. Dördüncü aşamada ise ilk ortaya çıkan loft mekânları ve günümüz loft mekânları arasındaki mimari estetik farklılıklar irdelenmiştir. Araştırma sonunda, ucuz ve kullanışlı kavramlarıyla ortaya çıkan Loft mekânlarının çağın değişimiyle beraber prestij amaçlı olarak üst gelir gurubuna hitap etmeye başladığı, zamanla değişen estetik zevklerin Loft mekanlara yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar kelimeler


Endüstri yapıları, Loft mekânları, Dönüşüm, Estetik

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bilgin İ.,(1990). Konut Üretiminin Karşılaştırmalı Analizi, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.

Eldem V. (1994). Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı Ekonomisi, Ankara: TTK Yayını.

Hasol D. (1975). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.

Köksal, G., Ahunbay Z., 2006. İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri, İTÜ Dergisi/a, cilt 5, Sayı 2, 125-136.

Özgönül N., (2007). Cumhuriyetin Yeni Anadolu Kenti Zonguldak ve Endüstri Mirası, Mimarlık, 336:50-54, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayını,.

Şen, B. (2009). Ekonomik Gelişmenin Kültürel Stratejileri: İstanbul Kent Merkezleri ve Tarihi Kentsel Alanların Yeniden Yapılandırılması ‘İstanbul Kent Merkezleri ve Tarihi Kentsel Alanların Yeniden Yapılandırılması. Planlama (2006:2):65-76.