Denizli Geleneksel Konut Mimarisinin Değişim Sürecinin Altıntop Mahallesi Örneğinde İrdelenmesi

Öncü BAŞOĞLAN AVŞAR
3.630 1.309

Öz


Bu çalışmanın amacı; geleneksel konut mimarisinden apartman mimarisine geçiş sürecinde değişen–dönüşen sosyo–mekânsal ilişkilerin konut mimarisi üzerindeki yansımalarının–etkilerinin Altıntop Mahallesi örneğinde incelenerek, değişim–dönüşüm dinamiklerinin geleneksel konut mimarisi bağlamında etkilerinin tespit edilmesidir. Bu tespitlerin, geleneksel konut dokuları ve dokuları oluşturan evlerin bütüncül olarak korunması–yaşatılmasına yönelik gerek akademik–bilimsel gerekse uygulama düzeyindeki çabalara katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Çalışma üç aşamadan oluşan bir metodolojik çerçevede yürütülmüştür. Birinci aşamada; örneklem alanı olarak belirlenen Altıntop Mahallesi’ndeki geleneksel konut dokusu izleri taşıyan konutlar alan tespit ve gözlem–fotoğraflama çalışmaları ile tipolojik açıdan incelenmiştir. İkinci aşamada, tipolojik inceleme sonuçları Denizli evleri ya da konut mimarisi üzerine yapılmış çalışmalar ile birlikte yorumlanarak, geleneksel konut mimarisinin zaman–mekân bağlamındaki değişim–dönüşüm süreci kronolojik olarak evrelere bölünmüştür. Üçüncü aşamada ise; geleneksel doku bütünlüğü sergileyen konutlar tarihsel evrelere göre analiz edilerek, korunması–yaşatılması yönünde birtakım öneriler geliştirilmiştir

Anahtar kelimeler


Denizli, kültürel miras, kentsel miras, geleneksel konut

Tam metin:

PDF

Referanslar


Anonim (1998). Türkiye’nin Parlayan Yıldızı Denizli. Denizli: Denizli Valiliği Yayınları. Anonim (2013). Icomos Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi, www.icomos.org.tr/?Sayfa=Kapak&sira=15&dil=tr

Ataman, H. (2004). Denizli’nin Şehirleşmesi ve Yerel Yönetimler, Denizli: Dizgi Basım

Baykara, T. (1989). “Denizli hakkında Tarihi ve Kültürel Bilgiler”, Türk Kültür Tarihinde Denizli

Sempozyumu, ss.9-15, Denizli: Denizli Valiliği Yayınları. Bektaş, C. (1977). Denizli Depremi Öncesi, Deprem Sonrası. Mimarlık Dergisi, 77/4, ss. 52-55

İnceoğlu, Necati (2000). Geleneksel Türk Mimarisi Denizli, İstanbul: Tasarım Yayın Grubu.

İnceoğlu, Necati (1988). Denizli Evleri ve Kent Dokusu. Türk Kültür tarihinde Denizli

Sempozyumu, s.292-294, Denizli: Denizli Valiliği Yayınları. Önen, Çoşkun (2006).Fotoğraflarla Denizli. Denizli: Grafik Evi.

Özkan, T.H., Özcan, K., (2012). Denizli Kenti Planlama Deneyimleri. Doğu Coğrafya Dergisi. 17(27): 233-250

Şimşek, Celal (2006), Laodikea’dan Ladik’e Denizli”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, C.2. s.38-50, Denizli.

Tanyeli, U. (1988), Denizli Kentinin Yapısal Evrimi”, Türk Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu. s.341-348, Denizli: Denizli Valiliği Yayınları.

Tekeli, İ. (1988), Kentsel Korumada Değişik Yaklaşımlar Üzerine Düşünceler. 1988/2, ss.57-58

Yoldaş, Ahmet (2009), Geçmişten Bugüne Denizli Kenti ve Mimarlığı”, İzmir’in artalandaki

Kentlerde Mimarlık, s.39-45, Ankara: Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yay.