Kentsel Dönüşümün Sürdürülebilirlik Boyutu: Hammarby (İsveç) ve Fener-Balat Örneklerinin İncelenmesi

Gülay YEDEKÇİ ARSLAN
2.939 939

Öz


Çalışmada amaçlanan, sürdürülebilirliği kentsel dönüşümün tarihsel sürecinde ele alarak kavramsal bir çerçeve sunmaktır. Bunun ışığında, İsveç Hammarby ve İstanbul Fener-Balat-Ayvansaray örnekleri sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında irdelenmiş, Türkiye’nin çağdaş kentsel dönüşüm uygulamalarının neresinde olduğunu açıklamak hedeflenmiştir. Örnekler bu hedef doğrultusunda açıklanırken yenilenebilir kaynak kullanımının arttırılması, yenilenemeyen kaynakların ise kullanımının en aza indirilmesi, çevreyle dost malzeme kullanılması, katılımcı projelerin üretilmesi, kamu yararının gözetilmesi konularının anahtar rol üstlenmekte olduğu ortaya konmuştur. Bu noktada yerel yönetimlerin çağdaş uygulamalara yüzünü dönerek ekolojik, ekonomik ve sosyal/kültürel sürdürülebilirlik göstergelerini bir arada ele almaları ile geliştirecekleri kentsel dönüşüm projelerinin toplumsal kabulü de beraberinde getireceği ortaya konmaktadır. Bununla birlikte ekonomik getirinin ötesinde, yerel yönetimler için sürdürülebilir yönetişim anlayışına uygun uygulamaların ortaya çıkacağı savunulmaktadır. Bu çerçevede disiplinlerarası çalışma ilkesinden hareketle yerel yönetimlerin, özel sektör temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin, yörede yaşayanların bir arada ve sürecin tamamında yer almaları ile uygulama örneklerinin başarıya ulaşmasının sağlanacağı ileri sürülmektedir

Anahtar kelimeler


Kentsel Dönüşüm, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tasarımlar, ekolojik mimari

Tam metin:

PDF

Referanslar


Anonim, (2012), Fener-Balat-Ayvansaray Projesi [online] http://www.fatih.bel.tr, [Erişim Tarihi : 12.02.2010]

Balaban, O., (2013), Neoliberal Yeniden Yapılanmanın Türkiye Kentleşmesine Bir Diğer Armağanı: Kentsel Dönüşümde Güncelin Gerisinde Kalmak”, İstanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, (der.) Ayşe Çavdar, Pelin Tan, Sel Yayıncılık, İstanbul, ss.51-78.

Bilsel, C., (2010), “Kentsel Dönüşüm, Çözülen Kentler ve Parçalanan Kamusal Alan”, Mimarlık Dergisi, Dosya: Kentleri Paylaşmak, Sayı 327, Mimarlar Odası Yayınları.

Fränne, L., (2007), Hammarby Sjöstad– a unique environmental project in Stockholm, Alfaprint, GlashusEtt, Stockholm, Sweden.

Gürler, E., (2003), Kentsel Yeniden Üretim Süreci Üzerine Karşılaştırmalı Çalışma: İstanbul Örneği, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul, ss.113-158.

Harvey, D., (2010), Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları, İstanbul, ss.84-119.

Özgür, Ebru, Firidin, (2006), “Sosyal ve Mekânsal Ayrışma Çerçevesinde Yeni Konutlaşma Eğilimleri: Kapalı Siteler”, Doktora Tezi, MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özmehmet, E., (2007), Avrupa ve Türkiye’deki Sürdürülebilir Mimarlık Anlayışına Eleştirel Bir Bakış, Journal of Yaşar University, ss.809-826.

Roberts, P., (2000). The Evolution, Definition And Purpose of Urban Regeneration. Ed.Peter Roberts ve Hugh Sykes, Urban Regeneration A Handbook London: SAGE Publications.

Tekeli, İ., (2001), Sürdürülebilirlik Kavramı Üzerine İrdelemeler, Mülkiyeliler Birliği Yayınları:25, Ankara, ss.729-746. Yedekci Arslan, G., (2010).

Fener-Balat-Ayvansaray Projesi Eleştirisi, [online]

http://www.febayder.com, [Erişim Tarihi : 02.04.2014]

Zimmerman D., R, (2013). Sürdürülebilir Kent Yaratmak Için Bir Model, Ekolojik Yapı ve Yerleşimler Dergisi, , ss.1 İstanbul, yıl 3- sayı 15, ss.183-189.