Şehir Planlamada Nüfus Kavramı ve Tahmininde Kullanılan Matematiksel Yöntemler

İrem AYHAN SELÇUK
2.083 1.601

Öz


Nüfus belirli sınırların içerisinde kalan bir alanın belirli bir zamanda sahip olduğu insan sayısıdır. İnsanların temel gereksinimlerinin üretim alanları olan doğal kaynakların sınırlı olması ve insanlığın yeryüzünde işgal edebileceği alanların yüzölçümü ile kendi varlığını sürdürmesi için koruması gerekli olan alanların yüzölçümü arasındaki dengenin korunması ihtiyacı nedeniyle nüfusun kestirimi ve planlanması büyük önem taşımaktadır. Kırsal ve kentsel alanların birlikteliğinden oluşan şehirleri planlamakla yükümlü olan şehir plancıları için nüfusa yönelik tahminlerin doğruluğu, planlama çalışmalarının geçerliliği ve güvenilirliği açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı şehir planlama için nüfus kavramının önemini ortaya koyarken; nüfus kestirim yöntemlerinden matematiksel yöntemlerin neler olduğunu incelemektir. Nüfus kavramının planlama çalışmalarındaki önemi ve planlama çalışmalarında kullanılabilecek matematiksel yöntemleri tarif etme gereksinimi çalışmanın ortaya çıkış kaynağını oluşturmaktadır. Şehir planlama çalışmalarında nüfus verisinin kullanım şeklini matematiksel yöntemleri planlama sürecine dâhil ederek aktarıyor olması çalışmanın bilime katkısını oluşturacaktır

Anahtar kelimeler


Nüfus, şehir planlama, matematiksel yöntemler, kestirim, projeksiyon

Tam metin:

PDF

Referanslar


Alcantara, A. N., (2002). Population projections without trying. Data Users Conference,

Çubukçu, K. M., (2008). Planlamada klasik sayısal yöntemler. ODTÜ Yayıncılık: Ankara.

Durusoy, R., (2005). Nüfus projeksiyon yöntemleri. Halk Sağlığı AD. Seminer Programı. [online] http://halksagligi.med.ege.edu.tr/seminerler/2004-05/NufusProjeksiyonYontemleri_RD.pdf, [Erişim Tarihi: 16.05.2014].

Keilman, N., Pham, D. Q., & Hetland, A., (2002). Why population forecasts should be probalilistic-Illustrated by the case of Norway. Demographic Research, 6 (15), 409-454. [online] 02014]. [Erişim Tarihi:

Kocaman, T., (2002). Plan nüfus projeksiyon yöntemleri. TC Başbakanlık Devlet Planlama

Teşkilatı (DPT), Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü. [online] http://www3.kalkinma.gov.tr/DocObjects/view/12923/Plan_N%C3%BCfus_Projeksiyon_Y%C 3%B6ntemleri.pdf, [Erişim Tarihi: 16.05.2014].

Malthus, T., (1998). An essay on the principles of population. London: St. Paul’s Church Yard. [online] 02014]. [Erişim Tarihi:

O’Neill, B. C., Balk, D., Brickman, M., & Erza, M., (2001). A guide to global population projections. Demographic Research, 4 (8), 203-288. [online] http://www.demographic- research.org/volumes/vol4/8/4-8.pdf, [Erişim Tarihi: 30.04.2014].

Rayers, S., (2004). Assessing the accuracy of trend extrapolation methods for population projections: The long view. Annual Meeting of Southern Demographic Association. [online] https://www.bebr.ufl.edu/files/SDA2004_AccuracyEvaluation_0.pdf, 02014]. [Erişim Tarihi:

Rayers, S., (2008). Population forecast errors, a primer for planners. Journal of Planning Education http://jpe.sagepub.com/content/early/2008/02/04/0739456X07313925.full.pdf+html, [Erişim Tarihi: 02.05.2014]. Research, 27: 417-4 [online]

Sadik, N., (2001). Feeding the world, sustaining the earth: The critical importance of population issues. Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). [online] http://www.worldbank.org/html/cgiar/publications/crawford/craw01.pdf, 02014]. [Erişim Tarihi:

Scheidel, W., (2006). Population and demography, Princeton/Stanford working papers in classics. [online] http://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/scheidel/040604.pdf, [Erişim Tarihi: 02014].

Segard, G. H., & Pasteels, J. M., (2011). Projections of economically active population, a review of http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- stat/documents/publication/wcms_213755.pdf, [Erişim Tarihi: 12.05.2014]. [online]

United Nations, (1952). Manual I: Methods for estimating total population for current dates. United http://www.un.org/esa/population/techcoop/DemEst/manual1/manual1.html, [Erişim Tarihi: 02014]. Publications, Sales No. XIII.5. [online]

Van Buskirk, Ryffel & Associates Inc., (2004). Population model to forecast population growth of lehigh acres over time to build-out. Prepared for Daltry, W. E., Lee County Proje No: 2620. [online] [Erişim Tarihi: 09.05.2014].

Wilson, T., (2011). A review of sub-regional population projection methods. Queensland Centre for Population Research School of Geography, Planning and Environmental Management, The docs/SubRegionalProjectionMethodsReview.pdf, [Erişim Tarihi: 09.05.2014]. of Queensland. [online] http://gpem.uq.edu.au/qcpr- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, (2009). 2.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Mükerrer

Resmi Gazete, Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik, Ek 2-b. TC. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Ankara. 9 Nisan 2011 tarih ve 27900 sayılı Resmi Gazete, Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelikte değişiklik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110409-27.htm, [Erişim Tarihi: 6.06.2014]. dair yönetmelik, [online]