Kültürel Değişim Bağlamında Konut; Konya Örneği

Mine ULUSUOY, H.Elif ULUSOY
2.451 816

Öz


Toplumların yaşamakta olduğu kültürler her dönemde konut üzerinde mutlaka etkili olmuştur. 16. yüzyıla kadar dünyada tarımsal bir ekonomi hâkimken 16. ve 17. yüzyıllarda sanayi devriminin başlaması dünya ekonomisinin akışını değiştirmiştir. Başta İngiltere olmak üzere büyüyen sanayi ve makineleşme tüm Avrupa ülkelerini etkilemiştir. İlk çok katlı konut örnekleri (apartmanlar), sanayi devriminden sonra yapılmıştır. Sanayileşme hareketleri sanayi bölgelerine göçlere neden olunca ciddi konut açığı meydana gelmiştir. Bu sorunun çözümü de konutların çok katlı dizilimiyle yanı apartman bloklarıyla olmuştur. Türkiye’de ilk apartmanlar kentin ileri gelenleri tarafından ciddi rağbet görmüştür. Konya kenti Anadolu’nun ortasında yer alan tarihi bir kenttir. Selçuklu imparatorluğunun başkenti olması sebebi ile Konya’da geleneksel yapılarda Selçuklu mimarisi izlerine rastlanır. Konya’da ilk Apartman yapılarında, geleneksel Türk Evi plan şemasının izleri vardır

Anahtar kelimeler


Konut, apartman, geleneksel Konut

Tam metin:

PDF

Referanslar


Afyoncu, E., (2010). Osmanlının Hayaleti, 186, İstanbul

Arı, H., (1994). Ekonomik ve Toplumsal Gelişmelerin Apartmanlaşma Sürecinde Konut

Birimlerine Etkileri. Doktora Tezi, İ .T.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Benevolo, L. (1993). Avrupa Tarihinde Kentler.

Devellioğlu, F., (1996). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara.

Ertürk, N.,(2008), 19.Yüzyıl Osmanlı Sanayi Hareketleri İçinde Fabrika-İ Hümayunlar, Doktora

Tezi, Y.T.Ü. Fen Bil. Ens. Eruzun,C., (1988). Konut Üretiminde Nitelik Sorunu. Mimarlık Der. 1, 48-49, İst.

Hodder, I., (2006). Çatalhöyük - Leoparın Öyküsü.

Karaosmanoğlu, Y. K. (1947). Kiralık Konak. İst.

Karpuz, H. (1996). Fotoğraflarla Geçmişte Konya. Konya.

Mellart, J., (2003). Anadolu ‘da Bir Neolitik Kent. Çatalhöyük. s. 37, İstanbul.

Peters, (1979). Etüt Ve Proje- Sıra Evler- Toplu Konutlar 3, s.19, Ankara.

Rapoport, A., (1969). House Form And Culture. s12-15

Rapoport, A., (1980). Using Culture in Housing Design

Ulusoy, M., (2000). Sinanlar Evi. İpek Yolu Dergisi, 144 , 17-21

Ulusoy, M., (2000), Konya’da Apartman Yapılarının Tarihsel Gelişimi. Konya

Ulusoy, M., (2007). Geleneksel Konya Evleri- Avrupa Etkisi. Konya

Yavuz Y (1979). Türkiye’de Çok Katlı Sosyal Konuta İlk Örnek: İstanbul Laleli’de Harikzedegan

Kat Evleri, İstanbul. Çevre Dergisi 4: 80-84.