Sırrı Paşa (Fidangör) Yaya Bölgesinin Engelli Kullanımı Açısından Ulaşılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Hazal Bengühan Akbaş, Ömer Atabeyoğlu
1.893 1.341

Öz


İnsanlar yaşam standartlarını sağlamak için barınma, eğitim, çalışma, sosyal, kültürel ve rekreasyonel imkanlara ihtiyaç duyarlar. Bu imkanlar, aynı yaşam alanını paylaşan insanlar için aynı şekilde ulaşılabilirliğe sahip olmalıdır. Yaşanılan çevre herkese eşit fırsatları ve ulaşılabilirlik imkanlarını sunduğu zaman doğru şekilde tasarlanmış demektir. Engellilik, fiziksel veya duyusal dezavantajlar nedeniyle bazı fonksiyonları yerine getirememektir. Engelli bireyler, kentsel fonksiyonlardan faydalanmalarını kısıtlayan pek çok etkenle karşılaşırlar. Ulaşılabilirlik, engelli veya engelsiz bireylerin kentsel fonskiyonlardan azami düzeyde faydalanılabilmesini sağlar. Çalışma, Ordu Kenti'nin en işlek caddesinde gerçekleştirilmiştir. Sırrı Paşa Caddesi bir yaya bölgesidir. Çalışmanın amacı, Sırrı Paşa Caddesi'nin engelli kullanımı açısından değerlendirilmesi ve mevcut durumun ortaya konmasıdır. Ayrıca alanın engelli kullanımına uygun hale gelebilmesi için öneriler de sunulmuştur.  Çalışma, yerinde gözlem ve incelemeye dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Alanın mevcut durum analizi sonucu ortaya konan bulgularda, alanda engelli kullanımını olumsuz etkileyebilecek eksik ve yanlış uygulamalar olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda; caddeye ilişkin kullanımlar ortaya koyulmuş ve öneriler verilmiştir.

Anahtar kelimeler


Engelli, engelli kullanımı, kent donatısı, peyzaj mimarlığı, uygulama standartları

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bekci, B., 2012. Fiziksel Engelli Kullanıcılar İçin En Uygun Ulaşım Akslarının Erişebilirlik Açıdan İrdelenmesi: Bartın Kenti Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Özel Sayı, 26-36.

Burcu, E., 2002. Üniversite’de Okuyan Özürlü Öğrencilerin Sorunları: Hacettepe-Beytepe Kampusu Öğrencileri Örneği. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 83-103.

Erdoğan, H. N. Ö., 2010. Engelliler ve Ailelerinin Yaşadığı Sorunlar. Özel Eğitim Hakkı, 1635.

Eşkil, Ö., Y., 2011. Engelliler İçin Dış Mekan Tasarım Özellikleri Bağlamında Ankara Kent Parklarının İrdelenmesi. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bartın.

Olgun, R., Yılmaz, T., 2014. Parkların Erişilebilirlikleri Üzerine Bir Araştırma: Niğde Kızılelma Parkı Örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı:1, Sayfa: 48-63.

Özcan, Y., 2008. Engelli Standartlarının Adana Kenti Açık ve Yeşil Alanlarında Analizi ve Uygulama Önerileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana.

ÖZİDA (Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı), 2010. Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, yayın no:49, Ankara.

Öztürk, Ö., 2011. Pontus, Antikçağ'dan Günümüze Karadeniz'in Etnik ve Siyasi Tarihi, Genesis Yayınları, s.492, Ankara.

Pehlivanoğlu, B., 2012. Turizm Yapılarında Engellilere Yönelik İç Mekân Tasarım Kriterleri. Engelsiz Turizm Sempozyumu, 27 Temmuz, Antalya.

Sürmen, Ş., 1988. Tekerlekli Koltuktaki İnsanların Hayatından Tablolar ve Bir Mimarlık Kılavuzu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Ofset Atölyesi, İstanbul.

True, E., M., Türel, H., S., 2013. Yapılı Çevrelerin Fiziksel Engelliler Yönüyle Kullanılabilirliği: İzmir Kenti Örneği. Artium, Vol1, No1, 1-16.

TUİK, 20015. Nüfus İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr, E.T: 07.08.2015.

Yıldız, B., 2003. Engelliler İçin Dış Mekân Tasarım Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yılmaz, T., Gökçe, D., 2012. Kentsel Açık Ve Yeşil Alanların Engelli Bireylerin Sosyal Yaşamı Açısından Önemi. Engelsiz Turizm Sempozyumu, 27 Temmuz, Antalya.

Yılmaz, H., Yılmaz, S., 1997. Kimlikli Kentleşmede Peyzaj Planlaması. Ankara Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 347, Ankara.