Mimari Tasarım Araçlarından Perspektif Çizebilme Başarısının Öğrenme Stillerine Etkisi: Birinci Sınıf Mimarlık Öğrencileri Örneği

Elvan Elif Özdemir
1.435 647

Öz


Mimarlık eğitiminde öncelikli olarak hedeflenen bireye ‘tasarım yapabilme kabiliyetinin’ kazandırılmasıdır. Birey, tasarım yapabilme ile gerçekte var olmayanı hayal edebilme ve üçüncü boyutta düşünebilme yeteneği kazanır. Üçüncü boyutta düşünebilen birey bunu tasarım araçları ile deneyimler. En temel tasarım araçlarından olan Mimari Perspektif ile bireye üçüncü boyutta düşünebilme, algılama ve ifade edebilme becerisinin kazandırılması amaçlanır. Her birey,  farklı şekillerde düşünür, algılar ve öğrenir. Öğrenirken birbirinden farklı davranışlar sergiler.

Bu çalışmada, Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü Birinci Sınıf öğrencilerinin perspektif çizebilme ve algılayabilme yetenekleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada farklı öğrenme stillerine sahip bireylerin mimari tasarım eğitiminde perspektif çizebilmedeki başarılarına nasıl etki ettiği incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu mimarlık birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulguların Mimari Tasarım Eğitimine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Anahtar kelimeler


Mimari Tasarım Eğitimi, Perspektif Çizebilme Başarısı, Öğrenme Stilleri

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aşkar, P., Akkoyunlu, B., (1993). “Kolb Öğrenme Stili Envanteriˮ, Eğitim ve Bilim Dergisi, 87: 37- 47

Chevrier, J. ve diğerleri (2000)., Problématique de la nature du style d'apprentissage. Le Style D’apprentissage, 17, (1) [Online]: http://acelf.ca/c/revue/revuehtml/28-1/01-chevrier.html 12.06.2005

Demirbaş, Ö.O., Demirkan, H., (2003). “Focus on Architectural Design Process Through Learning Stylesˮ, Design Studies, 24 (5): 437-456.

Hsu, C. H. C.,(1999). ‘Learning styles of hospitality students: Nature or nurture?’, Hospitality Management, 18, 17-30

Karakış, Ö. (2006). Bazı Yükseköğrenim Kurumlarında Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Kolb, D. A.,(1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs: NJ. Prentice Hall,p.22.

Kolb, A. Y. & Kolb, D.A. (2005). ‘Learning styles and learning spaces: enhancing experiential learning in higher education’ Academy of Management Learning and Education. 4, 193-212

Kolb, D.A., Baker, R. ve Dixon, N. (1985). Personal learning guide: Self study booklet. Boston, MA: McBer.

Kwan T., Yunyan, J., (2005). “Students’ Learning Styles and Their Correlation with Performance in Architectural Design Studioˮ, Design Studies, 26(1): 19-34

Mostafa M, & Mostafa H., (2010). “How do architects think? Learning Styles and Architectural Educationˮ, International Journal of Architectural Research, 4 (2-3)

Peker, M., (2003). ‘Kolb Öğrenme Stilleri Modeli’, Milli Eğitim Dergisi, 157, (Online): http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/157/peker.htm (12.06.2005).

Roberts, A. (2006)., ‘Cognitive styles and studio progression in architectural design education’. Design Studies, 27(2), 167-181

Smith, D.M. & Kolb, D.A., (1996). “User’s Guide for the Learning Style”, Baston: McBer ve Company.

Tucker, R., (2007), “Southern Drift: The Learning Styles of first and third year students of Built Environmentˮ, Architectural Science Review, 50 (3): 246-255 .

Tucker, R., (2009)., “Getting Old and Heading South: The academic sucess of Southerner Learners in Design Cohorts”, Higher Education Research and Development, 28(2): 195-207.

Türkyılmaz, Ç. & Polatoğlu Ç., (2008). “The effect of Teaching the Basic Concepts on the First Year Architectural Education: Analysis of an Exercise in Building Science Courseˮ, Design Train Congress, 5-8 Amsterdam, 118-133

Türkyılmaz, Ç.C., (2010)., “ Mimari Tasarım Eğitiminde Erken Tasarım Evresinde Bilginin Dönüşümünün İrdelenmesi ve Bir Model Önerisi”,Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Özdemir, E.E., (2013)., ‘Mimarlık Eğitiminde Tasarım Sürecinin Geliştirilmesi Yönünde Bir Yöntem Arayışı’, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Veznedaroğlu, R.L. & ÖZGÜR, O.A., (2005)., “Öğrenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve İşlevleriˮ, İlköğretim-Online, 4(2), 1-16 (Online): http://ilkogretim-online.org.tr (12.06.2005).

Willcoxson, L. & Prosser, M. (1996).,’ Kolb's learning style inventory (1985): Review and further study of validity and reliability’ British Journal of Educational Psychology, 66, 251-261.