Art in Seljuk Period Architecture within the case study Karatay Madrasah, Konya

Kemal Korkmaz, Bilge Müge İçmeli
2.064 1.307

Öz


Bu makale Anadolu Selçuklunun (12inci yüzyıl) mimariye sanatsal yaklaşımını Karatay medresesi, Konya örneği üzerinden tartışmaktadır. Anadolu Selçuklu sanat yaklaşımı figürler üzerinden sembolik anlamlar taşımaktadır. Bu mimarideki soyutlama yaklaşım, taçkapılarda ve yapı içi seramik süslemelerde gözlemlenir. Konya Karatay Medresesi seramikleri ile günümüze kadar iyi korunmuş bir örnektir. Bu araştırma çalışmasında, Karatay Medresesinde gözlemlenen figüratif anlamlar tartışılır. Çalışma ayrıca figürlerin mimari organizasyonunu ve yerleşim yerlerini de inceler. Figüratif elemanların da yanı sıra, çalışmada geometrik süslemeler de anlamsal ve sembolik açılardan incelenmiştir. Araştırma yöntemi olarak; karşılaştırma ve genelden özele gitmek benimsenmiştir. Yazılı kaynak araştırması, yapı incelemesi ve fotoğraf dokümanları çıkarılması işlemleri yapılmıştır

Anahtar kelimeler


Türk sanatı ve mimarisi, Selçuklu dönemi sanatı, Selçuklu dönemi medresesi, Anadolu orta çağ dönemi yapıları

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


Akok, M. (1970). Konya’da Karatay Medresesi Rolove ve Mimarisi. Turk Arkeoloji Dergisi, Turk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Issue: 2, pg. 5-28

Curatola, G. (2010). Turchia/ L’arte dai Selgiuchidi agli Ottomani. Editoriale Jaca Book SpA, Milan.

İbrahim, N. (1926). Seljuk Art in Anatolia. Milli Mecmua. Trans. Özlük N. (2008). Türkiyat Araştırmaları Dergisi. pg. 439-472

Güleç Korumaz, A. and Dülgerler, O. N., and Yakar, M. (2011). Digital Techniques in Cultural Heritage Documentation. Selçuk University journal of engineering science and technology, Konya, Issue: 3, pg. 67-83

Hasol, D. (2013). Dictionary of Architecture and Building. YEM yaynıları, İstanbul.

Ogel, S. (1994). Anadolu’nun Selçuklu Çehresi. Akbank Yayınları, İstanbul.

Ogel, S. (2008). Seljuk face of Anatolia; aspects of the social and intellectual history of Seljuk Architecture. Foundation for Science, Technology and Civilisation, Manchester.

Şaman Doğan, N. and Görür, M. (2007) Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları; Anadolu Selçuklu Kervansaraylarında Süsleme. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Şengül, E. (2007). Çağdan Çağa Değişen Sanatın Tanımları ve Selçuklu Çehresindeki Anlamı. Master Thesis. Sakarya University, Institute of Social Sciences. http://www.belgeler.com/blg/15x4/adan-aa-deien-sanatin-tanimlari-ve-seluklu-ehresindeki-anlami-descriptions-of-the-changing-art-from-one-age-to-another-and-its-meaning-in-seljuk, accessed, May 30th, 2013.

Tekin, B. B. (2010). Understanding the culture of Anatolian Seljuks; An evaluation in the light of art history, Erciyes Univesity, Center of Turkish world researches, I. international Seljuk Symposium.

Tanyeli, U. and Sözen, M. (2011). Sanat (kavram ve terimleri) Sözlüğü. Remzi Kitabevi, İstanbul.

Ünal, R. H. (1982). Osmanlı Öncesi Anadolu-Türk Mimarisinde Taçkapılar. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir.