Research Article
BibTex RIS Cite

An Architectural Design Process Experience with a Studio Work in the Context of Local Culture

Year 2024, Volume: 12 Issue: 1, 120 - 133, 29.02.2024
https://doi.org/10.51664/artium.1401120

Abstract

In the globalizing world, the transfer of the cultural fabric of cities and regions, urban landscapes, to future generations is deemed a pivotal issue. Imitative endeavors, crafted to pass on local culture through architectural works, not only breed misunderstandings of the local culture but also impede architectural development. The incorporation of local culture into original architectural works and its fusion with modern architecture has emerged as a formidable design challenge. The transmission of this design challenge and the associated awareness to architects can be achieved by emphasizing the subject in studio education. In this context, a boutique hotel design project was executed in Sille, a historic settlement, as part of the Konya Technical University Department of Architecture Studio 4 course during the 2022-2023 Spring Semester. Throughout the course, students were tasked with developing projects within the framework of the concept of ‘place’. The expectation was for students not only to grasp the concept of ‘place’ but also to comprehend its seamless integration into the architectural project and resolve the spatial organization of the hotel. At the end of the semester, six student projects were selected and evaluated within the scope of the study. The analysis of project proposals revealed that while students demonstrated an understanding of the concept of ‘place’, there was a partial inadequacy in effectively reflecting the local culture in their architectural projects. In this regard, it may be considered to add other course(s) to the curriculum to support the design process, especially to enable students to grasp the relationship more easily between local culture and architecture.

References

 • Aklanoğlu, F. (2009). Geleneksel yerleşmelerin sürdürülebilirliği ve ekolojik tasarım: Konya-Sille örneği (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Arslanoğlu, İ. (2001). Kültür ve Medeniyet Kavramları. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 15, 243-255.
 • Alyanak Kaya, F., & Bölükbaş Dayı, E. (2022). Kentsel Hafızanın İzinde Bir Stüdyo Deneyimi: “Kapalı Yol”. Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 97-110.
 • Ateş, M. (2021). Kültür Etkileşiminin Mimari Biçime Etkileri: Endülüs Atnalı Kemer Örneği. Konya Sanat Dergisi, 4, 1-16.
 • Cansever, T. (1996). Şehir. Cogito Dergisi (Kent ve Kültürü), (8), 91-96.
 • Csikszentmihalyi, M. (1999). Implications of a systems perspective for the study of creativity. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Çal, İ. (2012). Yerel Verilerin Geleneksel Mimari Üzerindeki Etkilerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Akseki-İbradı ve Piemonte-Val D’ossola Örneği (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Çaycı, A. (1996). Türk-İslam Mimarisinde Sille Çarşı Hamamı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (6).
 • Çotuksöken, B. (2009). Kent, kimlik ve kültür. Yerel Yönetimler Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul.
 • De Botton, A. (2007). Mutluluğun Mimarisi. İstanbul: Sel Yayıncılık (1. Baskı).
 • Demirkaynak, M. (2010). Mimaride Bağlam Kavramı ve Metaforik Yaklaşımlar (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Dutton, T. A. (1987). Design and Studio Pedagogy. Journal of Architectural Education, 41(1), 16-25.
 • Erdem, R., Yıldırım, H., Çiftçi, Ç., Dülgerler, O. N., Çıbıkdiken, A. O., Levend, S. & Erdoğan, A. (2010). Sille, Bir Koruma Geliştirme Planı ve Sonrası. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 25 (2), 25-46.
 • Ertaş Beşir, Ş., Sönmez E., Taş, A. & Tomar, E. Z. (2022). Tarihi Yerleşimlerde Kültür Turizmine Yönelik Somut Kültür Varlıklarının İncelenmesi: Konya/Sille Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 7 (1), 42-71.
 • Gür, Ş. Ö. (2007). Mimarlıkta Bağlamcılık Üzerine. Arkitera Köşe Yazısı, Retrieved from https://v3.arkitera.com/k179-mimarlikta-baglamcilik-uzerine.html
 • Güzer, C. A. (2007). Mimarlıkta Gerçekle Taklidin Sınırları. Mimarlık Dergisi, (333).
 • Hacıhasanoğlu, O., Hacıhasanoğlu, I. & Erem, Ö. (2003). Tasarım Stüdyosundaki Amaçlar. Ege Mimarlık, 3(47), 29-31.
 • Johnson P, A. (1994). Context and Contextualism. The Theory of Architecture: Concepts, Themes & Practices, New York: John Wiley and Sons.
 • Karpuz, H. (2000). Bir Osmanlı Yerleşmesi; Konya Sille’de Mimarlık. Türk Yurdu Dergisi, 148-149, 267-276.
 • Keleş, R. (2005). Kent ve Kültür Üzerine. Mülkiye Dergisi, 29 (246)
 • Kılınç, C., Özer Yaman, G. & İpek, S. (2022). Mimari Proje Dersi Kapsamında Mardin’in Yerel Bağlamını Anlamak. International Journal of Mardin Studies, 3(1), 7-20.
 • Kolay, Ş. (2019). Konya Sille’deki tarihi eserler (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Kuyrukçu, Z. (2020). Yerel Kültür-Çağdaş Mimarlık İlişkisinin Ağa Han Mimarlık Ödüllü Filistin Müzesi Üzerinden Okunması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(61), 3109-3116.
 • Özburak Ç. & Akkar Y. (2017). Üniversite Mimarlık Atölye (Proje) Derslerinde Kültürün Eğitime ve Tasarıma Olan Etkileri. Proceedings of the 3rd Cyprus International Congress of Education Research.
 • Rittel, H. (1985). Tasarım Eğitiminin Tasarımına İlişkin Bazı İlkeler. Mimarlık Dergisi, 85(8), 20-22.
 • Taş, A. (2015). Bir konut alanında kültürel değişimin mekânsal sürekliliği: Sille/Hacı Ali Ağa Sokağı (Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • TDK (2023). Güncel Türkçe Sözlük. Retrieved from https://sozluk.gov.tr/
 • Tschumi B. (2005). Event-Cities 3: Concept vs. Context vs. Content. Cambridge, MA: The MIT Press
 • Uluoğlu, B. (1990). Mimari Tasarım Eğitimi Tasarım Bilgisi Bağlamında Stüdyo Eleştirileri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Ültanır, G. (2003). Eğitim ve Kültür İlişkisi Eğitimde Kültürün Hangi Boyutlarının Genç Kuşaklara Aktarılacağı Kaygısı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3).
 • Zenter, Ö., Akdaş, M., Özen Yavuz, A., Başkan B. & Bostancı, S. D. (2021). Sille Yerleşiminde “Geleneksele-Öykünen Bir Konut” Üzerinden Göstergelerin Değerlendirilmesi. İdealkent Dergisi, 12(33), 827-851

Yerel Kültür Bağlamında Bir Stüdyo Çalışması ile Mimari Tasarım Süreci Deneyimi

Year 2024, Volume: 12 Issue: 1, 120 - 133, 29.02.2024
https://doi.org/10.51664/artium.1401120

Abstract

Küreselleşen dünyada kentlerin ve kentsel imge haline gelmiş bölgelerin kültürel yapısını gelecek nesillere aktarmak önemli bir konu olarak görülmektedir. Yerel kültürün gelecek nesillere mimari eserler yoluyla aktarılması amacıyla yapılan taklit eserler, mimari gelişimin önüne geçmenin yanı sıra yerel kültürün yanlış anlaşılmasına da sebebiyet vermektedir. Yerel kültürün özgün mimari eserlerde yer edinmesi ve modern mimari ile entegrasyonu konusu bir tasarım sorunu haline gelmiştir. Bu tasarım sorununu ve konu hakkında bilincin mimarlara aktarılması stüdyo eğitimlerinde konu üzerinde yoğunlaşılması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda yerel kültürün mimaride olan önemini vurgulamak amacıyla Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2022-2023 Bahar Dönemi Stüdyo 4 dersinde tarihi bir yerleşim yeri olan Sille’de butik otel tasarımı gerçekleştirilmiştir. Ders kapsamında öğrencilerden ‘yer’ kavramı bağlamında proje geliştirmeleri istenmiştir. Öğrenciler tarafından ‘yer’ kavramının anlaşılması, mimari proje ile entegrasyonunun kavranması ve otel projesinin mekânsal organizasyon çözümü beklenmiştir. Dönem sonunda altı öğrenci projesi seçilmiş ve çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. İncelenen proje önerileri sonucunda öğrencilerin ‘yer’ kavramını anladıkları ancak yerel kültürü mimari projeye yansıtma konusunda kısmen yetersiz düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Bu bağlamda tasarım sürecini desteklemek için özellikle öğrencilerin yerel kültür ve mimarlık arasındaki ilişkiyi daha kolay kavramasını sağlayacağı başka ders/derslerin eğitim programına eklenmesi düşünülebilir.

References

 • Aklanoğlu, F. (2009). Geleneksel yerleşmelerin sürdürülebilirliği ve ekolojik tasarım: Konya-Sille örneği (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Arslanoğlu, İ. (2001). Kültür ve Medeniyet Kavramları. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 15, 243-255.
 • Alyanak Kaya, F., & Bölükbaş Dayı, E. (2022). Kentsel Hafızanın İzinde Bir Stüdyo Deneyimi: “Kapalı Yol”. Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 97-110.
 • Ateş, M. (2021). Kültür Etkileşiminin Mimari Biçime Etkileri: Endülüs Atnalı Kemer Örneği. Konya Sanat Dergisi, 4, 1-16.
 • Cansever, T. (1996). Şehir. Cogito Dergisi (Kent ve Kültürü), (8), 91-96.
 • Csikszentmihalyi, M. (1999). Implications of a systems perspective for the study of creativity. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Çal, İ. (2012). Yerel Verilerin Geleneksel Mimari Üzerindeki Etkilerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Akseki-İbradı ve Piemonte-Val D’ossola Örneği (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Çaycı, A. (1996). Türk-İslam Mimarisinde Sille Çarşı Hamamı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (6).
 • Çotuksöken, B. (2009). Kent, kimlik ve kültür. Yerel Yönetimler Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul.
 • De Botton, A. (2007). Mutluluğun Mimarisi. İstanbul: Sel Yayıncılık (1. Baskı).
 • Demirkaynak, M. (2010). Mimaride Bağlam Kavramı ve Metaforik Yaklaşımlar (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Dutton, T. A. (1987). Design and Studio Pedagogy. Journal of Architectural Education, 41(1), 16-25.
 • Erdem, R., Yıldırım, H., Çiftçi, Ç., Dülgerler, O. N., Çıbıkdiken, A. O., Levend, S. & Erdoğan, A. (2010). Sille, Bir Koruma Geliştirme Planı ve Sonrası. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 25 (2), 25-46.
 • Ertaş Beşir, Ş., Sönmez E., Taş, A. & Tomar, E. Z. (2022). Tarihi Yerleşimlerde Kültür Turizmine Yönelik Somut Kültür Varlıklarının İncelenmesi: Konya/Sille Örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 7 (1), 42-71.
 • Gür, Ş. Ö. (2007). Mimarlıkta Bağlamcılık Üzerine. Arkitera Köşe Yazısı, Retrieved from https://v3.arkitera.com/k179-mimarlikta-baglamcilik-uzerine.html
 • Güzer, C. A. (2007). Mimarlıkta Gerçekle Taklidin Sınırları. Mimarlık Dergisi, (333).
 • Hacıhasanoğlu, O., Hacıhasanoğlu, I. & Erem, Ö. (2003). Tasarım Stüdyosundaki Amaçlar. Ege Mimarlık, 3(47), 29-31.
 • Johnson P, A. (1994). Context and Contextualism. The Theory of Architecture: Concepts, Themes & Practices, New York: John Wiley and Sons.
 • Karpuz, H. (2000). Bir Osmanlı Yerleşmesi; Konya Sille’de Mimarlık. Türk Yurdu Dergisi, 148-149, 267-276.
 • Keleş, R. (2005). Kent ve Kültür Üzerine. Mülkiye Dergisi, 29 (246)
 • Kılınç, C., Özer Yaman, G. & İpek, S. (2022). Mimari Proje Dersi Kapsamında Mardin’in Yerel Bağlamını Anlamak. International Journal of Mardin Studies, 3(1), 7-20.
 • Kolay, Ş. (2019). Konya Sille’deki tarihi eserler (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • Kuyrukçu, Z. (2020). Yerel Kültür-Çağdaş Mimarlık İlişkisinin Ağa Han Mimarlık Ödüllü Filistin Müzesi Üzerinden Okunması. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(61), 3109-3116.
 • Özburak Ç. & Akkar Y. (2017). Üniversite Mimarlık Atölye (Proje) Derslerinde Kültürün Eğitime ve Tasarıma Olan Etkileri. Proceedings of the 3rd Cyprus International Congress of Education Research.
 • Rittel, H. (1985). Tasarım Eğitiminin Tasarımına İlişkin Bazı İlkeler. Mimarlık Dergisi, 85(8), 20-22.
 • Taş, A. (2015). Bir konut alanında kültürel değişimin mekânsal sürekliliği: Sille/Hacı Ali Ağa Sokağı (Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi
 • TDK (2023). Güncel Türkçe Sözlük. Retrieved from https://sozluk.gov.tr/
 • Tschumi B. (2005). Event-Cities 3: Concept vs. Context vs. Content. Cambridge, MA: The MIT Press
 • Uluoğlu, B. (1990). Mimari Tasarım Eğitimi Tasarım Bilgisi Bağlamında Stüdyo Eleştirileri (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Ültanır, G. (2003). Eğitim ve Kültür İlişkisi Eğitimde Kültürün Hangi Boyutlarının Genç Kuşaklara Aktarılacağı Kaygısı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (3).
 • Zenter, Ö., Akdaş, M., Özen Yavuz, A., Başkan B. & Bostancı, S. D. (2021). Sille Yerleşiminde “Geleneksele-Öykünen Bir Konut” Üzerinden Göstergelerin Değerlendirilmesi. İdealkent Dergisi, 12(33), 827-851
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Architectural Design
Journal Section Articles
Authors

Zafer Kuyrukçu 0000-0001-6454-7484

Publication Date February 29, 2024
Submission Date December 6, 2023
Acceptance Date February 11, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Kuyrukçu, Z. (2024). An Architectural Design Process Experience with a Studio Work in the Context of Local Culture. Artium, 12(1), 120-133. https://doi.org/10.51664/artium.1401120

Artium is an OAJ supported by Hasan Kalyoncu University

Open access articles in Artium are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDeriatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). 

28842https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/