Year 2020, Volume 8 , Issue 1, Pages 30 - 43 2020-02-28

Investigation of Tekirdag Province Muratlı District 100. Yıl Avenue in terms of Environmental Image and Urban Aesthetics
Tekirdağ İli Muratlı İlçesi 100. Yıl Caddesi’nin Çevre İmajı ve Kent Estetiği Açısından İncelenmesi

Cansel AKBAŞ [1] , Tuğba KİPER [2]


The comfort of urban areas not only enhances visual quality but also ensures the sustainability of social life. Therefore, the hypothesis “parameters such as image and comfort should be considered in determining the future strategies of cities in planning and design processes” constitutes the general framework of the study. In this context, developing a spatial design approach that is interesting, safe and offers diversity for the user group in terms of environmental image and urban aesthetics is aimed in this study. For this purpose, 100. Yıl Avenue, which is used extensively in Muratlı district of Tekirdağ, including the historical railway station was examined in terms of its environmental image and aesthetics. Within the scope of the aim, structured environmental analyses (occupancy-gap analysis, urban reinforcement analysis, floor analysis, building material analysis, transportation analysis, focal points analysis) were carried out within the framework of literature information and field observations, and SWOT analysis was performed to determine the current situation. Spatial design decisions regarding the findings obtained from the analyses were developed. 

Çalışma genel çerçevesini “Planlama ve tasarım süreçlerinde kentlerin gelecek stratejilerinin belirlenmesinde;  imaj ve konfor gibi parametreler dikkate alınmalıdır” hipotezi oluşturmaktadır.  Öyle ki kentsel alanların konforlu olması; görsel kaliteyi arttıracağı gibi aynı zamanda sosyal yaşamın sürdürülebilirliğini de sağlamaktadır. Bu kapsamda; çalışmada, çevre imajı ve kent estetiği açısından kullanıcı grubu için ilgi çekici, güvenli ve çeşitlilik sunan bir mekânsal tasarım yaklaşımının geliştirilmesi hedeflenmiştir.  Bu amaçla; Tekirdağ ili Muratlı ilçesinde yoğun bir şekilde kullanılan, tarihi tren garının da içinde bulunduğu 100. Yıl Caddesi ele alınarak çevre imajı ve estetiği açısından irdelenmiştir. Amaç kapsamında,  iteratür bilgileri ve arazi gözlemleri çerçevesinde yapılı çevre analizleri (doluluk-boşluk analizi, kentsel donatı analizi, kat analizi, yapı malzeme analizi, ulaşım analizi, odak noktaları analizi) yapılarak, mevcut durum tespitine ilişkin SWOT analizi gerçekleştirilmiştir.  Analizlerden elde edilen bulgular çerçevesinde; mekânsal tasarım kararları geliştirilmiştir.

  • 1) Acarlı, B., Kiper,T., Korkut, A. (2018) Kent meydanlarının fiziksel mekan kalitesi: İstanbul Taksim Meydanı ve Yakın Çevresi, Kent Akademisi, 11 (33), 29-41.2) Becerik, B. (2001) Mimarlıkta estetik olgusu ve değerlendirilmesi sorunu. İTÜ Fen Bilimleri Ens. Mimarlık Anabilim Dalı, 105 s. 3) Birol G. (2007) Bir kentin kimliği ve Kervansaray Oteli üzerine bir değerlendirme. Arkitekt Dergisi, 514, 46-54. 4) Cengiz, C., Keçecioğlu Dağlı, P. (2017) Bartın geleneksel kent dokusunda yaya konfor düzeyinin saptanmasına yönelik bir çalışma. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19 (1): 19-31.5) Enlil, Z. (2012) Garden city. http://www.yildiz.edu. tr/~enlil/KPT/ DERS11_a.pdf. 6) Eren, E.T. (2018) Kent merkezinde caddelerin yayalaştırılması: Trabzon Kahramanmaraş Caddesi örneği. MEGARON, 13(3):480-491.7) Eres, Z. (2015) Kırdan/kentten Muratlı: bir cumhuriyet köyü. Mimarlık 386, 46. 8) Erdoğan, E. (2006) Çevre ve kent estetiği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(9), 68-77.9) Es, M. (2007). Kent üzerine düşünceler. Plato Danışmanlık Eğitim A.Ş., İstanbul.10) Eyüboğlu Erşen, A. (2014) Kent estetik kurulları kavramı ve Kırklareli’nin kentsel kalitesinin artırılmasına olası etkileri. acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/367/UPAD-2014.pdf.11) Günay, B. ve Selman, M. (1994) Kentsel görüntü ve kentsel estetik örnek kent: Ankara, kent, planlama, politika, sanat. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara.12) Güremen, L. (2011) Kent kimliği ve kent estetiği yönüyle kentsel donatı elemanlarının Amasya Kenti özelinde araştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 254-291.13) İlhan, M. E. H., Özsırkıntı Kasap (2018). Sultanahmet Meydanı kent mobilyalarının estetik, işlevsellik ve algılanabilirlik ölçütlerinde kent dokusu ile uyumu. Kent Akademisi, 11(4), 508-522.14) Karakurt, E. (2006) Kentsel mekânı düzenleme önerileri: modern kent planlama anlayışı ve postmodern kent planlama anlayışı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26, 1-25.15) Kaypak Ş. (2010) Antakya’nın kent kimliği açısından irdelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (14), 373-392. 16) Kılınç, A. (2013) Seçili başkentlerin kent planlama öyküsü: Ankara, Brasilla, Canberra, İslamabad, Washıngton DC, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17 – 27.17) Kısakürek Ş. Bayazıt, E. (2018) Kahramanmaraş Kenti örneğinde kent kimliği ve kentsel donatı elemanları. Turkish Journal of Forest Science, 2(1), 49-59.18) Lynch, K. (1960) The Image of the city. MIT Press, Cambridge, MA.19) Martinelli, A. (2005) Global modernization: rethinking the project o modernity. London: SAGE Publications.20) Mısırlı, N., Kiper, T., Korkut, A. (2019) Doğal ve kültürel kent kimliklerinin belirlenmesi: Edirne İli Karaağaç Mahallesi Örneği. Bartın Orman Fakultesi Dergisi, 21(1), 52-65.21) Oktay, D. (2011) Kent kimliğine bütüncül bir bakış. İdeal Kent, 3, 8-19.22) Önem A. B., Kılınçaslan İ. (2005) Haliç bölgesinde çevre algılama ve kentsel kimlik. İTÜ Dergisi Mimarlık, Planlama ve Tasarım, 4 (1),115-125. 23) Özaydın, G. (2001) Kentsel tasarım kontrollerine yönelik kıyı yönetim modeli, alan Ayvalık İlçesi. İnşaat Teknolojileri Araştırma Grubu Çalışması, TÜBİTAK.24) Serez, M. (2007) Tekirdağ tarihi ve coğrafyası araştırmaları. Dönmez Ofset, Ankara.25) Şahin, V. (2014) Tekirdağ İli’nde nüfus ve yerleşmenin coğrafi analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35): 345-357. 26) URL-1, https://www.trakyaka.org.tr/upload /Node/33105/xfiles/Muratli_Ilce_Vizyonu.pdf. (Erişim Tarihi: 13.01.2019.27) URL-2, https://www.nufusu. com/ilce/ muratli_tekirdag-nufusu). (Erişim Tarihi: 13.01.2019). 28) Yaldız, E., Büyükşahin Sıramkaya, S., Aydın, D. (2017). Statıon streets ın formatıon of anatolıan cıty ıdentıty; Konya. Lıvenarch V-2017,28-30 Eylül 2017, Trabzon.
Primary Language tr
Subjects Architecture
Journal Section Articles
Authors

Author: Cansel AKBAŞ
Institution: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Tuğba KİPER
Institution: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

APA Akbaş, C , Ki̇per, T . (2020). Tekirdağ İli Muratlı İlçesi 100. Yıl Caddesi’nin Çevre İmajı ve Kent Estetiği Açısından İncelenmesi . Artium , 8 (1) , 30-43 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/pub/issue/52425/597047