Year 2020, Volume 8 , Issue 1, Pages 68 - 76 2020-02-28

Parkların Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi; Konyaaltı, Antalya Örneği
Evaluation of The Parks In Terms of User Satisfaction; The Case of Konyaaltı, Antalya

Rifat OLGUN [1]


Araştırmanın amacı, çalışma alanı içerisinde yer alan parkları kullanıcı görüşleri ile gerçekleştirilen gözlemler doğrultusunda niteliksel olarak değerlendirmek ve bu alanlarla ilgili kullanıcı memnuniyetinin arttırılmasına yönelik öneriler geliştirmektir. Bu kapsamda araştırma konusu ile ilgili literatür incelenmiş ve hazırlanan gözlem formu ile arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda kullanıcıların park alanlarıyla ilgili memnuniyet durumunu ve beklentilerini tespit etmeye yönelik anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu nüfusu 100.000’in üzerinde olan araştırma alanı için a=0,05 anlamlılık düzeyinde d=±0,10 örnekleme hatası ile p=0,5 ve q=0,5 olasılığında 120 kişiye uygulanmıştır. Gönüllülük esasına dayalı ve tesadüfi olarak seçilen park kullanıcılarıyla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler SPSS programında sayısallaştırılmış olup bu veriler ile betimsel analizler ve bağımsız örneklem t testi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan katılımcılar Antalya/Konyaaltı bölgesinde yer alan parklardan memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar parklardaki yeşil alanların arttırılmasını, gölgeleme elemanlarının daha fazla kullanılmasını ve farklı bitkisel tasarım yaklaşımlarının parklarda kullanılmasını önermişlerdir.
The aim of the research is to qualitatively evaluate the parks within the study area in line with user opinions and observations carried out and to develop suggestions to increase user satisfaction from these areas. In this context, the literature related to the research subject was examined and a field survey was conducted with the observation form. In accordance with the data obtained, a questionnaire form was prepared to determine the satisfaction and expectation of the users from the parks. The questionnaire form was applied to 120 people. The data obtained from the questionnaire conducted with randomly selected parking users on a voluntary basis were digitized in SPSS program and descriptive and Independent Samples t Test were performed with this data. As a result, the participants stated that they were satisfied with the parks in Antalya/Konyaaltı region. In addition, the participants suggested increasing the green spaces in the parks, increasing the shading elements and using different plant design approaches in the parks.
 • 1) Anonim (2019). http://www.etoplum.com/yukleme/ antalya-konyaalti.jpg (Erişim Tarihi: 08.09.2019).
 • 2) Baran, P.K., Smith, W.R., Moore, R.C., Floyd, M.F., Bocarro, J.N., Cosco, N.G., Danninger, T.M. (2014). Park use among youth and adults: examination of individual, social, and urban form factors. Environment and Behavior, 46(6): 768-800.
 • 3) Başalma, D.E., Uslu, A., Şahin Körmeçli, P. (2017). Kent parkı kalite göstergelerinin değerlendirilmesi kapsamında bir deneme: Ankara/100. Yıl Birlik Parkı örneği. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Dergisi, 1(1): 08-13.
 • 4) Costigan, S.A., Veitch, J., Crawford, D., Carver, A., Timperio, A. (2017). A cross-sectional investigation of the importance of park features for promoting regular physical activity in parks. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(11): 1-10.
 • 5) Çayır, A.S. (2004). Beyoğlu İlçesinde parkların kullanıcılar tarafından değerlendirilmesi: Gümüşsuyu, Sururi ve Hasköy Kıyı Parkları örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İstanbul, 112 s.
 • 6) Dipova, N. (2016). Antalya Konyaaltı sahilinde kıyı erozyonu tehlikesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1): 223-231.
 • 7) Erdoğan, R., Oktay, H.E., Yıldırım, C. (2011). Antalya- Konyaaltı parklarında kullanılan donatı elemanları tasarımlarının kullanıcı görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(1):1-8.
 • 8) Gemici, R.Ö. (2019). Evaluation of Japanese Kyoto Park in terms of user satisfaction. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Urban and Civil Engineering, 13(8): 488-493.
 • 9) Gobster, P.H. (2002). Managing urban parks for a racially and ethnically diverse clientele. Leisure Sciences, 24(2): 143–159.
 • 10) Google Earth (2019). https://www.google.com.tr/intl/tr/ earth/ (Erişim Tarihi: 17.10.2019).
 • 11) Gürer, N., Uğurlar, A. (2017). Kent parklarında kullanıcı memnuniyeti: Ankara Kuğulu Park örneği. Megaron, 12(3): 443-459.
 • 12) Güreşçioğlu, S., Demir, Z. (2019). Düzce Melensu Parkı’nın kullanıcı memnuniyeti açısından değerlendirilmesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1): 38-51.
 • 13) Haq, S. (2011). Urban green spaces and an integrative approach to sustainable environment. Journal of Environmental Protection, 2(5): 601-608.
 • 14) Harita Genel Müdürlüğü, (2019). İl ve ilçe yüz ölçümleri. https://www.harita.gov.tr (Erişim Tarihi: 13.10.2019).
 • 15) Kaczynski, A.T., Potwarka, L.R., Saelens, B.E. (2008). Association of park size, distance, and features with physical activity in neighborhood parks. American Journal of Public Health, 98(8): 1451-1456.
 • 16) Kaczynski, A.T., Potwarka, L.R., Smale, B.J.A., Havitz, M.F. (2009). Association of parkland proximity with neighborhood and park-based physical activity: variations by gender and age. Leisure Sciences, 31(2): 174-191.
 • 17) Kapan, K., Timor, A.N. (2018). Turizm gelişme modellemeleri açısından Antalya şehri. Türk Coğrafya Dergisi, 71: 53‐61.
 • 18) Kart, N. (2005). Emirgan Parkı’nda kullanıcıların memnuniyet derecelerinin değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 55(1): 185-208.
 • 19) Manavoğlu, E., Kutlu, N.Ö. (2007). Antalya kenti’nin 1950’den günü‐ müze kentleşme sürecinin değerlendirilmesi. 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2: 425-445.
 • 20) Manavoğlu, E., Ortaçeşme, V. (2007). Konyaaltı Kentsel alanında bir yeşil alan sistem önerisi geliştirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2): 261-271.
 • 21) McCormack, G.R., Rock, M., Toohey, A.M., Hignell, D. (2010). Characteristics of urban parks associated with park use and physical activity: A review of qualitative research. Health Place, 16(4): 712-726.
 • 22) Markevych, I., Tiesler, C.M.T., Fuertes, E., Romanos, M., Dadvand, P. Nieuwenhuijsen, M.J., Berdel, D., Koletzko, S., Heinrich, J. (2014). Access to Urban green spaces and behavioural problems in children: Results from the gınıplus and lısaplus studies. Environment International, 71: 29-35.
 • 23) Olgun, R. (2018). Niğde kenti açık ve yeşil alanlarına yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesi ve planlama stratejilerinin geliştirilmesi. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Antalya, 302 s.
 • 24) Onsekiz, D., Emür, S.M. (2008). Kent parklarında kullanıcı tercihleri ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1): 69-104.
 • 25) Öztürk Kurtaslan, B. (2017). Başarılı kent parkı planlama ve yönetimi yaklaşımının Teardrop Park (New York) örneğinde araştırılması. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13): 742-760.
 • 26) Roberts, H., Kellar, I., Conner, M., Gidlow, C., Kelly, B., Nieuwenhuijsen, M., McEachan, R. (2019). Associations between park features, park satisfaction and park use in a multi-ethnic deprived urban area. Urban Forestry & Urban Greening, 46: 1-9.
 • 27) Rung, A.L., Mowen, A.J., Broyles, S.T., Gustat, J. (2011). The role of park conditions and features on park visitation and physical activity. Journal of Physical Activity and Health 8(2): 178-187.
 • 28) Shores, K.A., West, S.T. (2008). The relationship between built park environments and physical activity in four park locations. Journal of Public Health Management and Practice, 14(3): 9-16.
 • 29) Taylor, L., Hochuli, D.F. (2015). Creating better cities: How biodiversity and ecosystem functioning enhance urban residents wellbeing. Urban Ecosystems, 18(3): 747-762.
 • 30) Taylor, L., Hochuli, D.F. (2017). Defining greenspace: Multiple uses across multiple disciplines. Landscape and Urban Planning, 158: 25-38.
 • 31) TÜİK (2019). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi http://www.tuik.gov.tr/Start.do (Erişim Tarihi: 13.10.2019).
 • 32) Van den Berg, M., Wendel-Vos, W., Van Poppel, M., Kemper, H., Van Mechelen, W., Maas, J. (2015). Health benefits of green spaces in the living environment: A systematic review of epidemiological studies. Urban Forestry & Urban Greening, 14: 806-816.
 • 33) Van Hecke, L., Verhoeven, H., Clarys, P., Dyck, D., Van de Weghe, N., Baert, T., Deforche, B., Van Cauwenberg, J. (2018). Factors related with public open space use among adolescents: A study using GPS and accelerometers. International Journal of Health Geographics, 17(1): 1-16.
 • 34) Vlad, M.I., Brătăşanu, D. (2011). Quality of life assessment based on spatial and temporal analysis of the vegetation area derived from satellite images. Romanian Review of Regional Studies, 7(2): 111-120.
 • 35) Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • 36) Yücel, G.F., Yıldızcı, A.C. (2006). Kent parkları ile ilgili kalite kriterlerinin oluşturulması. İTÜ Dergisi/a Mimarlık Planlama Tasarım, 5(2): 222-232.
Primary Language tr
Subjects Architecture, Urban Studies
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5396-057X
Author: Rifat OLGUN (Primary Author)
Institution: AKDENIZ UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

APA Olgun, R . (2020). Parkların Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi; Konyaaltı, Antalya Örneği . Artium , 8 (1) , 68-76 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/pub/issue/52425/653392