Year 2020, Volume 8 , Issue 2, Pages 88 - 94 2020-08-30

Eğitim Binası Tasarımında Mekânsal Yaklaşımlar; Hukuk Fakültesi Örneği
Architectural Approaches of Designing a n E ducational Building; Faculty of Law

Mine TUNÇOK SARIBERBEROĞLU [1]


Bilimsel bilginin üretildiği ve paylaşıldığı toplumsal bir kurum olan üniversiteler, akademik eğitim ve uygulamalar ile mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra sahip oldukları bilimsel yaklaşımlar ile toplumsal kalkınmanın en önemli aktörlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte üniversite kampüsleri farklı coğrafyalardan gelen bireyler ile de zengin bir sosyal çeşitlilik ortamı oluşturmaktadır. Fakülte binalarının da barındırması gereken eğitim ortamlarının yanı sıra sosyal öğrenme ortamlarına da sahip olarak bilginin üretimine destek vermesi beklenmektedir. Hukuk fakülteleri bu noktada toplumsal refahın temelini oluşturan sosyal hayatın merkezindeki adalet kavramını yaşatmayı amaç edinen en önemli kurum durumundadır. Bu kapsamdan bakıldığında; hukuk fakültesi binalarının eğitim programının içeriği gereği sosyal etkileşime olanak tanıyan özenli bir tasarım yaklaşımı ile planlanması gerektiğini söylemek mümkündür. Bu makalede, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının tasarım süreci temel kavramsal yaklaşımlara bağlı olarak ele alınmakta, geliştirilen mimari avan proje ve uygulama tasarım ilkeleri sunulmaktadır.

Universities are social institutions where scientific knowledge is produced and shared, and one of the most important actors of social development with its academic approaches as well as providing professional skills. University campuses maintain a rich social environment with people from different geographies. Faculty buildings are expected to support the production of knowledge by having social meanings like campus. At this point, law faculties are the most important institutions where the concept of justice is at the center of social life. Therefore it is possible to say that a law school building design should be planned with an elaborate design approach that allows for social interaction to support the educational program. In this article, the design process of Bolu Abant Izzet Baysal University Faculty of Law building is explained based on basic conceptual approaches of the architectural preliminary project and application design principles are represented.

 • 1) Barker, R. G. (1968). Ecological Pyschology; Concepts and Methods for Studying Human Behaivor, Stanford University Press, California.
 • 2) Bilir, S. (2013). Mekan tasarımında kavram geliştirme sürecine analitik bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ana Sanat Dalı İç Mimarlık Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • 3) Erçevik, B., & Önal, F. (2011). Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekan Kullanımları. Megaron, 6(3).
 • 4) Golledge, R.G. (2001). Behavioral Geography. In International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. N.J. Smelser and P.B. Baltes (Ed.), (p. 1105-1111). Oxford: Pergamon Press.
 • 5) Hillier, B. & Hanson, J. (1984). Buildings and Their Genotyps, in The Social Logic of Space, Cambridge University Press.
 • 6) Jarvis, C. (2005). Real stakeholder education? Lifelong learning in the Buffyverse. Studies in the Education of Adults, 37(1), 31-46.
 • 7) Lawson, B. (2007). Language of space. Routledge.
 • 8) Peponis, J. & Wineman J. (2002). Spatial Structure of Environment and Behavior, in Handbook of Environmental Psychology , ed. Robert B. Bechtel, Arza Churchman, J. Wiley, New York.
 • 9) Proshansky, H. M., Fabian, A. K., Kaminoff, R. (1983). Place-identity: Physical world socialization of the self. Journal of Environmental Psychology, 3(1), 57-83.
 • 10) Sarıberberoğlu, T. M. (2018). Eğitim Binalarında Mekansal Davranışın Dizimsel (Sentaktik) İrdelenmesi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Esntitüsü, İstanbul.
 • 11) Sıramkaya, S. B., & Çınar, K. (2012). Üniversite Kampüs Yerleşkelerinde Ortak Kullanım Mekânlarının İncelenmesi: Selçuk Üniversitesi Aleaddin Keykubat Kampüsü Örneği. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 27(2), 61-72.
 • 12) Turan, A. Z., & Bayazit, N. (2011). Tasarımda ilk kavramlar üzerine bütünsel bir model. İTÜDERGİSİ/a, 9(1).
 • 13) Wolfe, M., Rivlin, L.G. (1987). The Institutions in Children’s Lives. in C.S. Weinstein and T. G. David (Eds) Spaces For Children: The Built Environment and Child Development. NewYork Plenum Press.
 • 14) Yılmaz, S. (2015). Bir Kampüs Açık Mekanın Çevresel Tasarımı: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Binası. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2), 297-307.Kasai, K. and Yashiro, T. (1501) Elicitation of subjective probabilities for risk analysis. 3rd ed. Tokyo: Architectural Institute of Japan.
 • 15) Yenice, T. K. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Konukevi Mimari Tasarımı. Artium, 7(1), 50-56.
 • 16) Yüksel, M. (2002). Modernleşme bağlamında Hukuk ve Etil İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57(01).
 • 17) Yürekli, İ., & Yürekli, H. (2011). Mimari tasarım eğitiminde enformellik. İTÜDERGİSİ/a, 3(1).
Primary Language tr
Subjects Architecture
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6931-0539
Author: Mine TUNÇOK SARIBERBEROĞLU (Primary Author)
Institution: İstanbul Teknik Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 30, 2020

APA Tunçok Sarıberberoğlu, M . (2020). Eğitim Binası Tasarımında Mekânsal Yaklaşımlar; Hukuk Fakültesi Örneği . Artium , 8 (2) , 88-94 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/pub/issue/56173/683646