Year 2020, Volume 8 , Issue 1, Pages 18 - 29 2020-02-28

Karma Kullanımlı Çok Katlı Konut Yapıları Üzerine Bir Analiz: Yeşil Bina Değerlendirme Kategorileri Bazında Üç Vaka Etüdü
An Analysis on Mixed-Use High-Rise Residential Buildings: Three Case Studies Based on Green Building Evaluation Categories

Özge SÜZER [1] , Meltem YILMAZ [2]


Bu makale, İstanbul’da yeşil iddiası olan üç adet karma kullanımlı çok katlı konut projesinin, LEED yeşil bina sertifika sisteminin değerlendirme kategorileri bazında analizini içermektedir. Çalışmada öncelikle LEED sistemi model alınmış ve bu yapı tipolojisi için uygun nitelikteki yeşil bina tasarım ölçütleri ışığında 53 sorudan oluşan bir ölçme-değerlendirme anketi hazırlanmıştır. Örnek projeler; yetkililerinin sorulara verdiği cevaplar, projelere ilişkin çizim ve sertifikalar ile yerinde gözlemler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Anketi oluşturan sorular, LEED sistemi temel alınarak; beş ana kategori altında gruplanmıştır. Seçilen projelerin, bu kategoriler altındaki sorulara ilişkin olarak, gerçekleştirilmesi beklenen ölçütleri yerine getirip getiremediklerine göre, her kategoriye ait başarı yüzde oranları hesaplanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, İstanbul’da bu yapı tipi için, hangi kategorilere öncelik verildiği ve hangilerinin ikinci planda kaldığını belirlemektir. Analiz edilen projelerin kategoriler bazında gösterdikleri başarı sıralaması ile LEED otoritelerince verilen önem sıralaması kıyaslanmıştır. Sonuç olarak, enerji kategorisine yeterince ağırlık verilmediği bulunmuş ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya konmuştur.

This paper analyzes three mixed-use high-rise residential buildings in Istanbul claiming to be green, based on evaluation categories of LEED. By taking LEED as a model, with the guidance of suitable sustainable design criteria for this building typology, a survey of 53 questions was prepared. The projects were evaluated by the answers of authorities, related drawings and certificates, and observations made at project sites. Based on LEED’s system, the questions were grouped under five categories. According to the performances to fulfill expected criteria, percentages of achievement under each category were calculated for these projects. In this context, the objective of this study is to find out the priority order of categories for this building typology. The hierarchal order based on the success levels under these categories was compared with the order set forth by LEED authorities. Finally, it was found out that energy category did not receive enough emphasis as required. Moreover, important issues regarding this finding were pointed out. 

Sürdürülebilir Mimari, Yeşil Bina Sertifika Sistemleri, LEED, Karma Kullanımlı Çok Katlı Konut Yapıları
 • Arkitera. (2006). Levent Loft. https://v3.arkitera.com/p106-levent-loft.html [Ziyaret Tarihi: 18.06.2019].
 • Arkitera. (2010). İstanbul Sapphire. https://www.arkitera.com/proje/1223/istanbul-sapphire [Ziyaret Tarihi: 12.06.2019].
 • Castro-Lacouture, D., Sefair, J. A., Florez, L., Medaglia, A. L. (2009). Optimization model for the selection of materials using a LEED-based green building rating system in Colombia. Building and Environment, 44, pp. 1162-1170, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2008.08.009
 • Doxiadis, C. A., Papaioannou, J. G. (1974). Ecumenopolis: The inevitable city of the future. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
 • IRP. (2017). Assessing Global Resource Use: A Systems Approach to Resource Efficiency and Pollution Reduction. Kenya: UNEP. https://www.resourcepanel.org/reports/assessing-global-resource-use [Ziyaret Tarihi: 12.06.2019].
 • İBB Katı Atık Yönetimi Müdürlüğü. (2010). Faaliyet Sunumu. http://ibb.gov.tr/sites/atikyonetimi/Documents/Faaliyet_sunumu.ppsx [Ziyaret Tarihi: 28.05.2019].
 • İSKİ. (2016). Stratejik Plan 2016-2020. İstanbul: İSKİ.
 • İSKİ. (2019). Baraj Doluluk Oranları. http://www.iski.gov.tr/web/tr-TR/baraj-doluluk [Ziyaret Tarihi: 02.06.2019].
 • İstanbul ve Çanakkale. (2009). Boğazlardan Elektrik Üretilecek Akıntı, Gelgit Enerjisine Dayalı Elektrik. http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=87311 [Ziyaret Tarihi: 14.05.2019].
 • Karakuş, G. (2008). Yüksek Yoğunluklu Konutlar. İstanbul: YEM Yayınevi.
 • MGM. (2019). Türkiye Rüzgar Atlası. https://www.mgm.gov.tr/genel/ruzgar-atlasi.aspx [Ziyaret Tarihi: 20.06.2019].
 • Stolwijk J. A. (1991). Sick-building syndrome. Environmental health perspectives, 95, 99–100. doi:10.1289/ehp.919599 [Ziyaret Tarihi: 12.06.2019].
 • Münir, M. (15 Mart 2012). Cari Açık ve Enerji Politikası, Milliyet, s.12.
 • Oktay, D. (2002). Planning Housing Environments for Sustainability: Evaluations in Cypriot Settlements. İstanbul: YEM Yayınevi.
 • Öztürk, İ., Demir, İ., Özabalı, A., Tezer, B. H. (2005). İstanbul İçin AB Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Entegre Katı Atık Yönetimi Stratejik Planı.
 • RAF Ürün Dergisi. (2010). Proje Eki: İstanbul Sapphire. 29. Sayı.
 • Roodman, D. M., ve Lenssen, N. (1995). A Building Revolution: How Ecology and Health Concerns Are Transforming Construction. Worldwatch Paper, 124. Washington, USA: Worldwatch Institute.
 • Sev, A. (2009). Sürdürülebilir Mimarlık. İstanbul: YEM Yayınevi.
 • Süzer, Ö. (2012). Karma Kullanımlı Çok Katlı Konut Yapılarında Sürdürülebilir Tasarım Kriterleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
 • Süzer, Ö. (2015). A Comparative Review of Environmental Concern Prioritization: LEED vs Other Major Certification Systems. Journal of Environmental Management. 154, pp. 266-283, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.02.029
 • Süzer, Ö. (2019). Analyzing the Compliance and Correlation of LEED and BREEAM by Conducting a Criteria-Based Comparative Analysis and Evaluating Dual-Certified Projects. Building and Environment. 147, pp. 158-170, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2018.09.001
 • TOBB. (2011). Türkiye İnşaat Malzemeleri Sektör Görünüm Raporu. https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/T%C3%BCrkiye%20%C4%B0n%C5%9Faat%20Malzemeleri%20Sekt%C3%B6r%20G%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCm%20Raporu.pdf [Ziyaret Tarihi: 10.06.2019].
 • Türkiye İnşaat Merkezi. (2017). Varyap Meridian. http://www.timplatform.com/projeler/varyap-meridian [Ziyaret Tarihi: 16.04.2019].
 • Türkiye’nin Enerji Stratejisi. (2011). http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa [Ziyaret Tarihi: 19.06.2019].
 • USGBC. (2009). LEED 2009 for New Construction and Major Renovations Rating System Manual. Washington: USGBC.
 • USGBC. (2019). Projects. https://www.usgbc.org/node/2578595 [Ziyaret Tarihi: 05.06.2019].
 • Varyap Meridian. (2010). Tasarım, 198, ss. 152-155.
 • Varyap. (t.y.). http://www.varyap.com/varyap-meridian-istanbul/[Ziyaret Tarihi: 16.06.2019].
 • Yapıyı Dönüştürmek, Çevreyi Dönüştürmek. (2010). Tasarım, 198,ss. 116-119.
 • YEM. (2010). Konutlar. İstanbul: YEM Yayınevi.
 • Yılmaz, M. (2008). Sustainable Housing Design Considerations for Turkey: Planning and Design Principles. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Zengel, R. ve Deneri, B. (2007). Yükselen Yapı Bağlamında Türkiye’de Kondominyumlara Bir Bakış. İstanbul: Yapı Dergisi.
 • UN. (2018). The Sustainable Development Goals Report. https://unstats.un.org/sdgs/report/2018/overview/ [Ziyaret Tarihi: 25.06.2019].
Primary Language tr
Subjects Architecture
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9876-0486
Author: Özge SÜZER (Primary Author)
Institution: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Meltem YILMAZ
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

APA Süzer, Ö , Yılmaz, M . (2020). Karma Kullanımlı Çok Katlı Konut Yapıları Üzerine Bir Analiz: Yeşil Bina Değerlendirme Kategorileri Bazında Üç Vaka Etüdü . Artium , 8 (1) , 18-29 . Retrieved from http://artium.hku.edu.tr/en/pub/issue/52425/584574