Cilt: 10 - Sayı: 1, 28.02.2022

Yıl: 2022

Artium, yılda iki kez (Şubat, Ağustos) yayınlanan kör hakemlik yöntemi ile gözden geçirilen bilimsel - hakemli akademik bir dergidir. Artium, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep-Türkiye) tarafından yayınlanmaktadır. Bilginin serbest dolaşımını ve dağıtımını amaçlayan açık erişimli bir dergidir. Artium'da yayınlanan makaleler için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

Derginin amacı, teorik ve araştırma odaklı çalışmaları teşvik etmek, araştırma kalitesini artırmak ve ulusal ve uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşımını teşvik etmektir. Artium, mimarlık, şehircilik, tasarım ve inşaat alanlarında özgün araştırma ve proje uygulamalarına odaklanmaktadır. Ayrıca mimarlık, şehircilik, tasarım ve inşaat alanlarında uygulama çalışmalarının yayınlanmasını teşvik etmektedir.


Artium temelde Mimarlık, Şehircilik, Tasarım ve İnşaat alanlarındaki çalışmalara odaklanmaktadır. Bu çerçevede aşağıda yer alan disiplinlerden araştırma makalelerini yayınlar;

  • Mimarlık
  • Şehir ve Bölge Planlama 
  • İnşaat Mühendisliği
  • Yapım ve Yönetim
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
  • Peyzaj Mimarlığı

Dergi bunun yanı sıra mimarlık ve planlama alanlarında uygulama çalışmalarının yayınlanmasını da teşvik eder.

ARTİUM, yayın süreci boyunca yazarlar için iki aşamalı gönderim politikası uygular. 


1. aşama - Hakem Değerlendirme Sürümü (Submission of Manuscripts)


2. aşama - Yayın Sürümü (Submission of Final Papers) 


Yazıların sunumunda Telif Devir, Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyan Formu doldurulmalı ve Benzerlik Raporu (Turnitin Taraması) eklenmelidir.


Yazarlar, hakem incelemesi ve yayın süreçlerinde gecikmeleri önlemek için talimatları dikkatle incelemelidir.1. YAZILARIN HAZIRLANMASI

Metinler, Microsoft Word formatında dergi internet sitesine (http://artium.hku.edu.tr/en/) kayıt yapılarak  gönderilmelidir. Tüm başvurular çift kör hakem tarafından değerlendirilecektir.
Makale metni, tek bir Word belgesinde sırayla  başlık sayfası, özet, anahtar sözcükler, makale, (varsa) bilgi veya teşekkür, referanslar biçiminde düzenlenmelidir. Tablolar ve şekiler metin içerisinde ilgili kısımda yer alabilir. Metinler 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak çift aralıklı yazılmalıdır. Tüm sayfalar sıralı olarak numaralandırılmalıdır. [Makale Şablonu için Tıklayınız]

1.1. Başlık sayfası
Başlık sayfası, makalenin başlığı, tüm yazarların isimlerini, iletişim adreslerini (bölüm, fakülte, üniversite, şehir ve ülke) ORCID numaralarını ve e-posta adreslerini içermelidir. 

1.2. Öz  (Abstract)
Öz bölümü 200-250 kelime arasında olmalıdır Türkçe yazılar için Öz bölümü İngilizce olarak da sunulmalıdır. Öz içeriği sırasıyla şu başlıkları dolduracak biçimde hazırlanmalıdır: Amaç, Tasarım / Metodoloji / Yaklaşım, Bulgular, Araştırma Sınırlamaları, Pratik Çıkarımlar, Sosyal Çıkarımlar, Özgünlük / Değer.

1.3. Anahter Kelimeler (Keywords) 
Öz bölümünden hemen sonra en çok beş kelimeden oluşan anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler dikatle seçilmeli ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.

1.4. Makale (Article)
Makale metni en az 4500 kelime ve ençok 8000 kelime olmalıdır. Başlıklar hiyerarşik sırada olmalı ve sırayla numaralandırılmalıdır. Yazarlar dipnot ve son not kullanmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca, yazarlara makalenin yazım denetimini kontrol etmeleri önerilir.

1.5. Teşekkür (Acknowledgement)
Yazarlar, uygun olduğu durumlarda, finansman kaynağını / kaynaklarını kabul etmeli ve araştırma projesinde sponsorların rolünü açıklamalıdır. Anket, görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem ve deneysel teknikler kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen araştırmada bu bölümde  araştırmada ilgili etik kuruldan / Makalede kullanılan ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden gerekli izinler alındığı açıkça belirtilmelidir.


1.6. Kaynakça (References)
Metin içinde ve metin sonunda kaynakça,gösteriminde APA referans stilini takip etmelidir. APA referans stiliyle ilgili daha fazla ayrıntı https://apastyle.apa.org/ adresinde bulunabilir.


Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakça’ya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakça’da yer verilmez.

 Eserin son baskısına atıf yapın.
 Mevcutsa makalenin sayfa numaralarını ve yer aldığı sayının cilt numarasını ekleyin.
 DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına ekleyin. 


1. Kitaplar
“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.
a. tek yazarlı ya da editörlü kitap Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.
Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.
b. iki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

ÖRNEK: Borton, H. (1970), Japan's Modern Century.(italik). New York: The Ronald Press Company.

               Smith, J. D. (2009). Research ethics in New Zealand: A student guide (İtalik). https://doi.org/10.1000/182

Birden çok yazarlı kitap: SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.
Örnek: NIVISION, D., WRIGHT, A., ve BARY, W. (1959), Confucianism in Action, Stanford: Stanford University Press.

Kitap bölümü: SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.
WATSON, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.

Editörlü kitapta bölüm

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil. 

Birden çok baskısı olan kitap

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New York: Longman


2. Makaleler

Dergi Makaleleri için:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve
Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi:

Holmes, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-119.

Gelkopf, M., Ryan, P., Cotton, S., & Berger, R. (2008). The impact of “training the trainers” for helping tsunami-survivor children on Sri Lankan disaster volunteer workers. International Journal of Stress Management (İtalik), 15(2), 117-135. https://doi.org/10.1037/1072-5245.15.2.117


3. Basılmamış Tezler, Posterler, Bildiriler

KÖPRÜLÜ, D. (1994). Üniversite .. üzerine bir araştırma. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

AKKOYUNLU, B. (2007). Öğrenme stilleri. Y. Tonta (Ed.), Bilgi Yönetimi Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı içinde (ss. 51-71). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.


4. Ansiklopedi
ERSOY, O. (1973). Kağıt. Türk Ansiklopedisi içinde (c. 21, ss.112-115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
BALKANS: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.


5. İnternet Alıntısı: SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı.

NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı.


1.8. Tablo ve Şekiller (Preparation of Tables and Figures)

Tablolar ve şekiller  makale metni içerisinde ilgili yerlere yerleştirilmelidir.

2. YAYIN METNİ (Final Paper Submission)
Makalenin yayına kabul edilmesinin ardından yazarlar, makalelerinin son halini dergi web sitesine (artium.hku.edu.tr) giriş yaparak göndermelidir. Son gönderimin dosya adı makale referans numarası olmalıdır. Son makaleler ayrıca TEK BİR Microsoft Word formatında olmalıdır.


Tüm makaleler, makale şablonu aracılığıyla dergi yayın formatında olmalıdır. Bu şablon, makaleleri ARTiUM'da yayına kabul edildiğinde yazarlara gönderilir veya dergi internet sayfasından ulaşılabilir. Eksik bilgi veya yanlışlık durumunda yazarlardan revizyon talep edilebilir. Yayın sürecinde makaleler dergi tarafından düzenlenebilir.3. TELİF HAKKI VE ÖZGÜNLÜK (Copyright and Originality)
Daha önce yayınlanmış herhangi bir materyalin yazarlarından ve yayıncılarından yazılı izin almak yazarın sorumluluğundadır. (metin, tablolar, şekiller vb.).

Yazarlar ayrıca telif hakkı devir formunu imzalayarak metinle birlikte sisteme yüklemelidir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.


Telif Hakkı Bildirimi (Copyright Notice)
Tüm bildiriler elektronik olarak gönderilmelidir. Gönderilen tüm yazılar, başka bir dergide sunulmayan veya bir monografi veya bir kitabın bölümü gibi başka bir biçimde yayınlanması düşünülmeyen orijinal çalışma olmalıdır. Gönderilen bildirilerin yazarları, bildirilerini gönderimleri üzerine editöryal bir karar verilene kadar başka bir yerde yayınlanmak üzere sunmamakla yükümlüdür. Ayrıca, kabul edilen makalelerin yazarlarının sonuçları, makale Dergide yayınlanmadan önce görünen diğer yayınlarda yayınlamaları yasaktır.
Dergide uygulanan etik kurallar, yazarların bilimsel çalışmaları ve hakemlerin değerlendirmelerinin kalitesi ile yakından ilgilidir. Bu noktada dergiyle ilişkili tüm paydaşların etik kurallara riayet etmesi dergi açısından büyük önem taşımaktadır.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak Committee onPublication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

YAZARLARIN ETİK SORUMLULUKLARI
ARTİUM'a çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

- Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir.
- Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
- Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
- Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
- Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir. Böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
- Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
- Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
- Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma tarafımıza gönderilemez.
- Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

EDİTÖRLERİN ETİK GÖREV ve SORUMLULUKLARI
Editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:
Genel görev ve sorumluluklar
- Editörler, dergide yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
- Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
- Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
- Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
- Düşünce özgürlüğünü destekleme,
- Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
- Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
- Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler
Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler
Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Editörler yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler
- Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
- Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
- Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
- Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
- Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
- Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
- Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
- Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
- Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
- Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler
Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;
- Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
- Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
- Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
- Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
- Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editöryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editöryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi
Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem
Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak
Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık
Editörler; dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar
Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları
Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI
Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. eğerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda dergimiz için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:
- Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.
- Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
- Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
- Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
- Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
- Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
- Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

YAYINCININ ETİK SORUMLULKLARI
- Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
- Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
- Yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
- Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız
Dergimizde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen artium.editor@hku.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Artium'da yayın süreci veya yayınlanan makaleler için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.