Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mekan Örgütlenmesinde Bireyin Tavrı: Akademik Ofisler

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2, 84 - 93, 31.08.2022
https://doi.org/10.51664/artium.988795

Öz

Geçmişten günümüze kadar insanlar yaşadıkları çevreyi oluşturma ve düzenleme eğiliminde olmuşlardır. İnsanlar düzenlediği bu mekanlara zamanla oluşan ihtiyaçlarına yönelik yeniden kurgulamış ve yeni anlamlar yüklemiştir. Böylece mekanları oluşturan her bir öğe kullanıcısının ihtiyaç ve isteklerine göre çeşitli fonksiyonlar üstlenerek farklı mekan organizasyonları ortaya çıkmıştır. Mekan ve birey arasındaki ilişki aidiyet ve kendileme gibi olguların etkisiyle mekanın örgütlenme biçimi ile görünür bir hale gelmekte ve somut bir kimliğe bürünmektedir. İnsanların günün büyük bir bölümünü çalışarak geçirdiği düşünüldüğünde bunun mekan örgütlenmesi ve birey ilişkisinin en iyi örneklerinden birine ofis mekanlarında rastlamak mümkündür. Bundan yola çıkarak çalışmada ofis mekanları ele alınmış ve ofis mekanlarında mekanın örgütlenmesinde bireyin yeri ve birey için etkin faktörlerin neler olduğu araştırılmıştır. Ofis mekanlarında çoğu zaman mekanın mobilya ve örgütlenmesinin başlangıçta aynı olduğu, kullanılmaya başlandıkça değiştirildiği gözlemlenmektedir. Bu noktadan yola çıkarak bireyin mekan örgütlenmesinde en etkin faktör olduğu görülmektedir. Çalışmada aynı büyüklükte ve aynı tip mobilyalara sahip ofislerde mekan örgütlenmesinde birey için etkin faktörler, öne çıkardığı noktalar ve bunun temelindeki nedenler araştırılmaktadır. Bunun için Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasında bulunan akademik ofisler çalışma alanı olarak seçilmiştir. Yapılan anket ve yerinde tespit çalışmaları ile veriler elde edilmiştir. Sonuç olarak ofislerde mekan örgütlenmesi kişisel özellikler, tercihler, mekanının fiziksel konfor koşulları, estetik ve güvenlik gibi mekansal özellikler ve bireysel özelliklere bağlı olarak kurgulandığı ve bu noktada bireyin tavrı ve mekanla kurduğu ilişkinin etkili olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Akman, Y. (1991). Ofis Dekorasyonunda Görsel Değerler Sağlığımızı Ne Kadar Etkilemelidir?
 • Arredamento Dekorasyon, Ofis’91 Dergisi, 14-16. Baytin, N. (1980). Konut Islak Mekanları. Tübitak Yayınları: Ankara.
 • Bordass, B. ve Leaman, A. (2005). Making feedback and post-occupancy evaluation routine 1: a portfolio of feedback techniques. Building Research & Information,33(4), 347-352.
 • Brooks, A. (1998). Ergonomic approaches to office layout and space planning. Copyright MCB Universitypress, 16 (3/4), 73-78.
 • Canbolat, T. ve Ergin, E. (2020). Hazır ofislerin iç mekan tasarim yaklaşimlari. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(1), 42-56.
 • Çimen, T. (2008). Teknolojik gelişmelerin sonucunda değişen üretim ilişkilerinin ofis yapılarına etkisive ofis ekipmanları, Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Fisher, N., Tarquinio, C. ve Vischer, C. (2004). Effects of the self-schema on perception of space at work. Journal OfEnviromental Psychology, 24 (1), 131-140.
 • Goodrich, R. (1982). The perceived office: The office environment as experienced by its users’ Enviroment and Behavior, Behavioral Issues in Office Design (Ed: Wineman, Jean D.), Van Nostrand Reinhol, New York, ISBN: 0-442-29181-7.
 • Goussous, J. S. ve Al-Hammadi, N. A. (2018). Place Attachment Assessment of a Heritage Place: A Case Study of the Roman Ampitheater in Downtown Amman. Frontiers of Architectural Research, 7(1), 1-10.
 • Göçer, Ö., Karahan, E. E., ve İlhan, I. O. (2018). Esnek çalışma mekanlarının çalışan memnuniyetine etkisinin akıllı bir ofis binası örneğinde i̇ncelenmesi. Megaron, 13(1), 39-50.
 • Gönen, E. (1998). İş ve Gücü Planlaması, AÜ Ziraat Fak. Yayınları: Ankara.
 • Günal, B., Esin, N. (2007). İnsan-mekan iletişim modeli bağlamında konutta psikososyal kalitenin irdelenmesi. İTÜ Dergisi/a, 6(1), 19-30.
 • Gür, Ş.Ö. (1985). Toplumsal İlişkive Tasarım, K.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayın No:27, Trabzon.
 • Gür, Ö.Ş. (1996). Mekan Örgütlenmesi. GürYayıncılık: Trabzon. İnce, F. S. ve Dinç, P. (2008). Akademik Ofislerde Bir Memnuniyet Değerlendirme Çalişmasi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 24 (1) , 346-363.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1985). İnsanlar ve İnsanlar. Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.: İstanbul.
 • Kavuran, A. R. (2006). Kapalı ofis sistemlerinde iç mekan düzenlemesinin kullanıcı memnuniyetine etkileri, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kurak Açıcı, F. (2013). Sınır kavramı ve iç mekan ilişkisi: yaşama mekanları örneği. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • Kurtoğlu, D. ve Kistir, M. R. (2018). Akademik ofislerin verimlilik üzerine değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği. Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 109-118.
 • Kyle, G., Graefe, A., Manning, R. ve Bacon, J. (2004). Effects of Place Attachmen on Users’ Perceptions of Social and Environmental Conditions in a Natural Setting. Journal of Environmental Psychology, 24(2), 213-225.
 • Maslow, A. H. (1963). A Theory Of Human Motivation. Psychological Review, New York, 370-398.
 • Özdemir, İ. (1994). Mimari mekanın değerlendirilmesinde mekan örgütlenmesi kavramı:konutta yaşama mekanları. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Preiser., W.F.E., Rabinowitz H.Z. & White E.T. (1988). Post Occupancy Evaluation, Van Nostrand Reinhold Company, NewYork, ıx: 5-15; 33-40; 54, 56-65.
 • Preiser., W.,F.,E. (2002). The Evolution of Post-Occupancy Evaluation: Toward Building Performance and Universal Design Evaluation, Learning From Our Buildings: A State of the PracticeSummary of Post- Occupancy Evaluation, National Academy of Sciences: USA.
 • Sağlam, O. (2019). Ofis Tasarımında Çevresel Faktörler. Yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi, İstanbul.
 • Sungur, M., Çınar, H. ve Müezzinoğlu, M. K. (2017). Akademik ofislerin algısal ve mekansal boyutta kişi-selleştirilmesi; SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(62), 493-505.
 • URL 1, (2021). https://www.ktu.edu.tr/mimfakulte-katplanlari

Individual Attitude in Space Organization: Academic Offices

Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2, 84 - 93, 31.08.2022
https://doi.org/10.51664/artium.988795

Öz

From past to present, people have tended to create and organize the environment they live in. People have reconstructed these spaces according to their needs that have arisen over time and have given new meanings to these spaces. Thus, different space organizations have emerged by undertaking various functions according to the needs and wishes of the user, each element that makes up the spaces. The relationship between the space and the individual becomes visible and takes on a concrete identity with the organizational form of the space, with the effect of phenomena such as belonging and appropriation. Considering that people spend most of the day working, it is possible to come across one of the best examples of space organization and individual relationship in office spaces. Based on this, office spaces were discussed in the study and the place of the individual in the organization of the space in office spaces and the effective factors for the individual were investigated. In office spaces, it is often observed that the furniture and organization of the space are the same at the beginning and are changed as they are used. From this point of view, it is seen that the individual is the most effective factor in the organization of space. In this study, the effective factors for the individual in the organization of space in offices with the same size and the same type of furniture, the points he highlights and the reasons behind this are investigated. For this, the academic offices in the Karadeniz Technical University Faculty of Architecture building were chosen as the study area. Data were obtained through surveys and on-site detection studies. As a result, it is seen that the organization of space in offices is based on personal characteristics, preferences, physical comfort conditions of the space, spatial characteristics such as aesthetics and security, and individual characteristics, and at this point, the attitude of the individual and the relationship he establishes with the space are effective.

Kaynakça

 • Akman, Y. (1991). Ofis Dekorasyonunda Görsel Değerler Sağlığımızı Ne Kadar Etkilemelidir?
 • Arredamento Dekorasyon, Ofis’91 Dergisi, 14-16. Baytin, N. (1980). Konut Islak Mekanları. Tübitak Yayınları: Ankara.
 • Bordass, B. ve Leaman, A. (2005). Making feedback and post-occupancy evaluation routine 1: a portfolio of feedback techniques. Building Research & Information,33(4), 347-352.
 • Brooks, A. (1998). Ergonomic approaches to office layout and space planning. Copyright MCB Universitypress, 16 (3/4), 73-78.
 • Canbolat, T. ve Ergin, E. (2020). Hazır ofislerin iç mekan tasarim yaklaşimlari. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(1), 42-56.
 • Çimen, T. (2008). Teknolojik gelişmelerin sonucunda değişen üretim ilişkilerinin ofis yapılarına etkisive ofis ekipmanları, Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Fisher, N., Tarquinio, C. ve Vischer, C. (2004). Effects of the self-schema on perception of space at work. Journal OfEnviromental Psychology, 24 (1), 131-140.
 • Goodrich, R. (1982). The perceived office: The office environment as experienced by its users’ Enviroment and Behavior, Behavioral Issues in Office Design (Ed: Wineman, Jean D.), Van Nostrand Reinhol, New York, ISBN: 0-442-29181-7.
 • Goussous, J. S. ve Al-Hammadi, N. A. (2018). Place Attachment Assessment of a Heritage Place: A Case Study of the Roman Ampitheater in Downtown Amman. Frontiers of Architectural Research, 7(1), 1-10.
 • Göçer, Ö., Karahan, E. E., ve İlhan, I. O. (2018). Esnek çalışma mekanlarının çalışan memnuniyetine etkisinin akıllı bir ofis binası örneğinde i̇ncelenmesi. Megaron, 13(1), 39-50.
 • Gönen, E. (1998). İş ve Gücü Planlaması, AÜ Ziraat Fak. Yayınları: Ankara.
 • Günal, B., Esin, N. (2007). İnsan-mekan iletişim modeli bağlamında konutta psikososyal kalitenin irdelenmesi. İTÜ Dergisi/a, 6(1), 19-30.
 • Gür, Ş.Ö. (1985). Toplumsal İlişkive Tasarım, K.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayın No:27, Trabzon.
 • Gür, Ö.Ş. (1996). Mekan Örgütlenmesi. GürYayıncılık: Trabzon. İnce, F. S. ve Dinç, P. (2008). Akademik Ofislerde Bir Memnuniyet Değerlendirme Çalişmasi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi, 24 (1) , 346-363.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1985). İnsanlar ve İnsanlar. Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.: İstanbul.
 • Kavuran, A. R. (2006). Kapalı ofis sistemlerinde iç mekan düzenlemesinin kullanıcı memnuniyetine etkileri, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kurak Açıcı, F. (2013). Sınır kavramı ve iç mekan ilişkisi: yaşama mekanları örneği. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • Kurtoğlu, D. ve Kistir, M. R. (2018). Akademik ofislerin verimlilik üzerine değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi örneği. Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 109-118.
 • Kyle, G., Graefe, A., Manning, R. ve Bacon, J. (2004). Effects of Place Attachmen on Users’ Perceptions of Social and Environmental Conditions in a Natural Setting. Journal of Environmental Psychology, 24(2), 213-225.
 • Maslow, A. H. (1963). A Theory Of Human Motivation. Psychological Review, New York, 370-398.
 • Özdemir, İ. (1994). Mimari mekanın değerlendirilmesinde mekan örgütlenmesi kavramı:konutta yaşama mekanları. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Preiser., W.F.E., Rabinowitz H.Z. & White E.T. (1988). Post Occupancy Evaluation, Van Nostrand Reinhold Company, NewYork, ıx: 5-15; 33-40; 54, 56-65.
 • Preiser., W.,F.,E. (2002). The Evolution of Post-Occupancy Evaluation: Toward Building Performance and Universal Design Evaluation, Learning From Our Buildings: A State of the PracticeSummary of Post- Occupancy Evaluation, National Academy of Sciences: USA.
 • Sağlam, O. (2019). Ofis Tasarımında Çevresel Faktörler. Yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi, İstanbul.
 • Sungur, M., Çınar, H. ve Müezzinoğlu, M. K. (2017). Akademik ofislerin algısal ve mekansal boyutta kişi-selleştirilmesi; SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(62), 493-505.
 • URL 1, (2021). https://www.ktu.edu.tr/mimfakulte-katplanlari

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrem BEKAR> (Sorumlu Yazar)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6371-9958
Türkiye


Ümran SOFUOĞLU DEMİRBAŞ Bu kişi benim
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5475-0462
Türkiye


Zeynep Nilsun KONAKOĞLU>
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1539-305X
Türkiye


Şengül YALÇINKAYA>
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1629-6443
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 10, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bekar, İ. , Sofuoğlu Demirbaş, Ü. , Konakoğlu, Z. N. & Yalçınkaya, Ş. (2022). Mekan Örgütlenmesinde Bireyin Tavrı: Akademik Ofisler . Artium , 10 (2) , 84-93 . DOI: 10.51664/artium.988795