Değerlendirme ve Kör Hakemlik Süreci

Yazının Ön Değerlendirme Süreci

Yayınlanmak üzere ARTİUM'a ulaşan bilimsel çalışmalar, ilk önce editörler tarafından yazım kuralları ve yayın ilkelerine uygunluk kriterleri esas alınarak incelenir. Daha sonra çalışmaların giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve öneriler bölümleri editörler tarafından ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Yayın kurulu tarafından bu kurallara uygun bulunmayan yazınlar reddedilir. Gönderim tarihinden itibaren 30 gün içinde yazar veya yazarlar, reddedilen rapora ilişkin ayrıntılı bir rapor ile bilgilendirilirler. Ön değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayan çalışmalar, çift-kör hakem değerlendirme sürecine alınır.

Çift-kör Hakemlik Sistemi

Dünyadaki birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilen kör hakemlik süreci, dergide yayınlanacak yazınların objektif bir şekilde değerlendirilme sürecini kapsamaktadır. Hakemler, bu derginin kalitesinde ve yayın aşamasında aldıkları kararlar ile önem arz etmektedir. ARTİUM'a ulaşan tüm yazınlar çift-kör hakem değerlendirme sistemine tabi tutulmaktadır. Bu süreçte hakemlerin ve yazarların kimlik bilgileri karşılıklı olarak gizli tutulmaktadır.

Hakem Değerlendirme Raporu

Derginin kuruluş amacının geniş bir perspektife dayalı olması, yayınlanacak çalışmaların yöntemlerinin değerlendirilmesinde uygulanacak kıstaslarda da çeşitliliğe sebep olmaktadır. Bu doğrultuda hakemlerden, aşağıda belirtilen hususlardan hangilerini değerlendireceklerine, çalışmanın içeriğine göre özen göstermeleri beklenmektedir. Yazının yönteminde hakemlerin değerlendirecekleri kıstaslar geniş bir perspektifle ele alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Özet: Hakem değerlendirme raporu, araştırmanın amacına, yöntemine, yönteme ilişkin verilerin nasıl elde edildiğine, örneklem seçimine, elde edilen verilerin nasıl analiz edildiğine, araştırmanın bulgularına, sonuçlarına ve önerilerine ilişkin görüşleri içerir.

Giriş: Hakem değerlendirme raporu, çalışmanın amacına, problem durumuna, konuya ilişkin literatür taramasının güncel kapsamına ve çalışmanın özgünlüğüne ilişkin görüşleri içerir.

Materyal ve Yöntem: Hakem değerlendirme raporu, çalışmada yazar veya yazarlar tarafından tercih edilen yöntemin uygunluk durumuna, araştırmada veri elde etme amacı ile belirlenen araştırma grubunun seçimine, geçerlik-güvenirlik sürecine ve verilerin nasıl analiz edildiğine ilişkin görüşleri içerir.

Bulgular: Hakem değerlendirme raporu, yöntem çerçevesinde ele alınan bulguların sunumuna, ihtiyaç duyulan tablo, şekil ve fotoğrafların sunulmasına yönelik görüşleri içerir.

Tartışma ve Sonuç : Hakem değerlendirme raporu, araştırmanın literatüre olan katkısını ve bulgulara dayalı ortaya çıkan sonuçları içerir.

Yazının tipolojisi ve stili: Hakem değerlendirme raporu, dilin kurallara uygun kullanımı, referansların APA6 formatına uygunluğuna yönelik görüşleri içerir.

Genel değerlendirme: Hakem değerlendirme raporu, çalışmanın özgünlüğü ve coğrafya disiplinine katkısına yönelik görüşleri içerir.

Hakemler yazınların yayınlanmasını kabul edebilir, reddedebilir veya yazar/yazarlardan düzeltme yapmalarını isteyebilirler.

Hakem Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen yazınların içeriği incelenerek editörler tarafından çalışmaların uzmanlık alanlarına göre önerilen en az iki hakeme gönderilir. Hakemler, çalışmalara ilişkin değerlendirme sürecinde edindikleri belgeleri ve görüşleri üçüncül kişilerle paylaşmayacaklarını taahhüt ederler.

Dergiye gönderilen bir bilimsel çalışmanın yayına kabul edilebilmesi için, en az iki hakemin çalışmanın yayınlanabilir olduğu yönünde görüş bildirmeleri gerekmektedir. Hakem değerlendirme raporlarından biri olumlu, diğerinin olumsuz olması durumlarında, yazın üçüncü bir hakeme gönderilir ve bu raporun sonucuna göre yazının yayınlanabilir ya da yayınlanamaz olduğuna karar verilir.

Hakemlere değerlendirmeleri için verilen süre 30 gündür. Bu süre, ilk değerlendirmeleri tamamlamaları için verilen süreyi kapsamaktadır. Hakemlerin yazar veya yazarlardan düzeltme talep etmeleri durumunda bu süre zarfı değişiklik göstermekle birlikte en kısa süre içinde editörler tarafından tamamlanmaya çaba gösterilir.

Yazar veya yazarlar en geç 60 gün içinde hakemlerin belirtmiş oldukları düzeltmeleri tamamlamak zorundadırlar. Aksi takdirde çalışmalar yayın sürecinden çıkartılır ve reddedilir. Yayına kabul edilmeyen yazınlar, yazarlara iade edilmez.


Yayın Kurulu ve Editörlerin Nihai Kararı

Hakemler tarafından yayınlanabilir görüşü bildirilen tüm yazınlar için son değerlendirme, editörler ve yayın kurulunun işbirliği ile yapılır. Bu karar sonucunda “yayımlanabilir” kararı verilen yazınlar gelecek sayı için yayın sırasına alınır. Sonrasında yazar veya yazarlar alınan karara ilişkin editörler tarafından bilgilendirilirler.


ARTİUM'a, çalışmalarını gönderen yazar veya yazarlar, derginin yukarıda belirtilen hakem değerlendirme sürecini ve koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.