Yazım Kuralları

ARTİUM, yayın süreci boyunca yazarlar için iki aşamalı gönderim politikası uygular. 


1. aşama - Hakem Değerlendirme Sürümü (Submission of Manuscripts)


2. aşama - Yayın Sürümü (Submission of Final Papers) 


Yazıların sunumunda Telif Devir, Yazar Katkısı ve Çıkar Çatışması Beyan Formu doldurulmalı ve Benzerlik Raporu (Turnitin Taraması) eklenmelidir.


Yazarlar, hakem incelemesi ve yayın süreçlerinde gecikmeleri önlemek için talimatları dikkatle incelemelidir.1. YAZILARIN HAZIRLANMASI

Metinler, Microsoft Word formatında dergi internet sitesine (http://artium.hku.edu.tr/en/) kayıt yapılarak  gönderilmelidir. Tüm başvurular çift kör hakem tarafından değerlendirilecektir.
Makale metni, tek bir Word belgesinde sırayla  başlık sayfası, özet, anahtar sözcükler, makale, (varsa) bilgi veya teşekkür, referanslar biçiminde düzenlenmelidir. Tablolar ve şekiler metin içerisinde ilgili kısımda yer alabilir. Metinler 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak çift aralıklı yazılmalıdır. Tüm sayfalar sıralı olarak numaralandırılmalıdır. [Makale Şablonu için Tıklayınız]

1.1. Başlık sayfası
Başlık sayfası, makalenin başlığı, tüm yazarların isimlerini, iletişim adreslerini (bölüm, fakülte, üniversite, şehir ve ülke) ORCID numaralarını ve e-posta adreslerini içermelidir. 

1.2. Öz  (Abstract)
Öz bölümü 200-250 kelime arasında olmalıdır Türkçe yazılar için Öz bölümü İngilizce olarak da sunulmalıdır. Öz içeriği sırasıyla şu başlıkları dolduracak biçimde hazırlanmalıdır: Amaç, Tasarım / Metodoloji / Yaklaşım, Bulgular, Araştırma Sınırlamaları, Pratik Çıkarımlar, Sosyal Çıkarımlar, Özgünlük / Değer.

1.3. Anahter Kelimeler (Keywords) 
Öz bölümünden hemen sonra en çok beş kelimeden oluşan anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler dikatle seçilmeli ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.

1.4. Makale (Article)
Makale metni en az 4500 kelime ve ençok 8000 kelime olmalıdır. Başlıklar hiyerarşik sırada olmalı ve sırayla numaralandırılmalıdır. Yazarlar dipnot ve son not kullanmaktan kaçınmalıdır. Ayrıca, yazarlara makalenin yazım denetimini kontrol etmeleri önerilir.

1.5. Teşekkür (Acknowledgement)
Yazarlar, uygun olduğu durumlarda, finansman kaynağını / kaynaklarını kabul etmeli ve araştırma projesinde sponsorların rolünü açıklamalıdır. Anket, görüşme, odak grup görüşmesi, gözlem ve deneysel teknikler kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen araştırmada bu bölümde  araştırmada ilgili etik kuruldan / Makalede kullanılan ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden gerekli izinler alındığı açıkça belirtilmelidir.


1.6. Kaynakça (References)
Metin içinde ve metin sonunda kaynakça,gösteriminde APA referans stilini takip etmelidir. APA referans stiliyle ilgili daha fazla ayrıntı https://apastyle.apa.org/ adresinde bulunabilir.


Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakça’ya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakça’da yer verilmez.

 Eserin son baskısına atıf yapın.
 Mevcutsa makalenin sayfa numaralarını ve yer aldığı sayının cilt numarasını ekleyin.
 DOI numarası mevcutsa referansın en son kısmına ekleyin. 


1. Kitaplar
“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.
a. tek yazarlı ya da editörlü kitap Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.
Editörün Soyadı, Editörün Adının Baş Harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Baskı Yeri: Yayınevi.
b. iki ya da daha fazla yazarlı ya da editörlü kitap İlk Yazarın Soyadı, İlk Yazarın Adının Baş Harfleri. ve İkinci Yazarın Soyadı, İkinci Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. Yer: Yayınevi.

ÖRNEK: Borton, H. (1970), Japan's Modern Century.(italik). New York: The Ronald Press Company.

               Smith, J. D. (2009). Research ethics in New Zealand: A student guide (İtalik). https://doi.org/10.1000/182

Birden çok yazarlı kitap: SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik). Şehir: Yayınevi.
Örnek: Nivison, D., Wright, A., & Bary, W. (1959). Confucianism in Action. Stanford: Stanford University Press.

Kitap bölümü: SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.
Örnek: Watson, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.

Editörlü kitapta bölüm

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil. 

Birden çok baskısı olan kitap

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New York: Longman


2. Makaleler

Dergi Makaleleri için:
Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl, varsa ay). Makalenin adı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Derginin Adı İtalik ve
Her Kelimenin İlk Harfi Büyük Şekilde, Cilt İtalik Şekilde(Sayı), Sayfa Numara Aralığı. doi:

ÖRNEK: Holmes, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated. London Review Journal, 59(1), 83-119.

      Keskin, Y. & Tanaç Zeren, M. (2022). Arkeolojik Alanlarda mimari düzenlemelerin ve sunum tekniklerinin Türkiye'deki örnekler üzerinden karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Artium, 10(1), 21-35, https://doi.org/10.51664/artium.948113.


3. Basılmamış Tezler, Posterler, Bildiriler

TEZ ÖRNEK: Yenice, M.S. (1994). Tarihi kent merkezlerinde sürdürülebilir yenileme için bir model önerisi; Konya örneği. [Basılmamış doktora tezi]. Selçuk Üniversitesi.

BİLDİRİ KİTAP: Kushilevitz, E., & Malkin, T. (Eds.). (2016). Lecture notes in computer science: Vol. 9562. Theory of cryptography. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49096-9.


4. Ansiklopedi

              Ersoy, O. (1973). Kağıt. Türk Ansiklopedisi içinde (c. 21, ss.112-115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
              BALKANS: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570- 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.


5. İnternet Alıntısı: SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı.

NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı.


1.8. Tablo ve Şekiller (Preparation of Tables and Figures)

Tablolar ve şekiller  makale metni içerisinde ilgili yerlere yerleştirilmelidir.

2. YAYIN METNİ (Final Paper Submission)
Makalenin yayına kabul edilmesinin ardından yazarlar, makalelerinin son halini dergi web sitesine (artium.hku.edu.tr) giriş yaparak göndermelidir. Son gönderimin dosya adı makale referans numarası olmalıdır. Son makaleler ayrıca TEK BİR Microsoft Word formatında olmalıdır.


Tüm makaleler, makale şablonu aracılığıyla dergi yayın formatında olmalıdır. Bu şablon, makaleleri ARTiUM'da yayına kabul edildiğinde yazarlara gönderilir veya dergi internet sayfasından ulaşılabilir. Eksik bilgi veya yanlışlık durumunda yazarlardan revizyon talep edilebilir. Yayın sürecinde makaleler dergi tarafından düzenlenebilir.3. TELİF HAKKI VE ÖZGÜNLÜK (Copyright and Originality)
Daha önce yayınlanmış herhangi bir materyalin yazarlarından ve yayıncılarından yazılı izin almak yazarın sorumluluğundadır. (metin, tablolar, şekiller vb.).

Yazarlar ayrıca telif hakkı devir formunu imzalayarak metinle birlikte sisteme yüklemelidir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.


Telif Hakkı Bildirimi (Copyright Notice)
Tüm bildiriler elektronik olarak gönderilmelidir. Gönderilen tüm yazılar, başka bir dergide sunulmayan veya bir monografi veya bir kitabın bölümü gibi başka bir biçimde yayınlanması düşünülmeyen orijinal çalışma olmalıdır. Gönderilen bildirilerin yazarları, bildirilerini gönderimleri üzerine editöryal bir karar verilene kadar başka bir yerde yayınlanmak üzere sunmamakla yükümlüdür. Ayrıca, kabul edilen makalelerin yazarlarının sonuçları, makale Dergide yayınlanmadan önce görünen diğer yayınlarda yayınlamaları yasaktır.